Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Tjenestebeskrivelser - Avlastningstiltak
Hopp til hovedinnhold

Avlastningstiltak

Avlastning er et tilbud til enkeltpersoner eller familier som har tunge omsorgsoppgaver. Avlastning skal bidra til at omsorgsyteren får et liv med god helse og tid til ferie og fritid.

Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem. Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet for å reise på ferier og tid til å bevare ditt sosiale nettverk. 

Avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastningen gis for å opprettholde et mest mulig normalt liv. Avlastningen skjer som privat avlastning i annet hjem eller i institusjon (avlastningsbolig eller sykehjem).

Målgruppe

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende

Tilbudet gjelder også personer og familier som har ansvar for funksjonshemmede og pleietrengende barn, unge, voksne og eldre Omsorgsarbeidet må være omfattende og særskilt tyngende.

Kriterier/vilkår

Du skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet:

 •     om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
 •     om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 •     om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen


Det er kommunen som i samarbeid med deg som søker bestemmer hvilke tjenester som skal gis

 • Den omsorgstrengende må ha krav på hjelp etter § 4-3 i Lov om sosiale tjenester.
 • Den omsorgstrengende må bo i Stjørdal
 • Den omsorgstrengende må være hjemmeboende.
 • Den som har den daglige omsorgen for må underskrive søknaden.
 • Omsorgsarbeidet må være omfattende og særskilt tyngende.
 • Omsorgsarbeidet må vurderes opp mot andre tjenester og tiltak som kommunen kan iverksette for å dekke det behov for hjelp som den omsorgstrengende har og som samtidig vil redusere omsorgsbyrden for omsorgsyter.
Pris

Tjenesten er gratis.

Avlastning er gratis.

Brosjyrer
Beslektede tjenester
 • Hjemmesykepleie
 • Praktisk bistand og opplæring/ Hjemmehjelp 
 • Psykiatrisk sykepleie
 • Tekniske hjelpemidler 
 • Støttekontakt
 • Omsorgslønn 
 • Transporttjeneste 
 • Dagaktivitetstilbud 

Forskjell på avlastning og korttidsopphold i institusjon.

Avlastningstiltak tildeles den som yter omsorg. Skjer i henhold til Sosialtjenesteloven, som nevner
avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, som en av flere tjenester.

Den som mottar omsorg kan imidlertid tildeles korttidsopphold i institusjon. Dette skjer i henhold til Kommunehelsetjenesteloven.
 

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning.

Når søknad er mottatt vil brukerkontoret ved Stjørdal kommune vanligvis foreta hjemmebesøk for å kartlegge behov.

Det legges vekt på samarbeid med søkeren for å avgjøre hvilke tjenester som er nødvendige. Brukerkontoret fatter enkeltvedtak som gjelder for en bestemt periode. I vedtaket beskrives hva slags hjelp som er aktuelt og hvor mye hjelp som tildeles. Vedtaket blir begrunnet.

 

Søknadsfrist

Ved avlastning for barn og unge i avlastningsbolig er det ønskelig at søknader er mottatt med disse fristene: - sommeravlastning innen 1. mars - høstavlastning innen 1. juni - våravlastning innen 1. oktober Med disse søknadsfristene er en i stand til best mulig planlegging av gruppesammensetning. Søker står imidlertid fritt til å søke når behovet melder seg. Søknader blir vurdert og behandlet fortløpende.

Søknaden sendes til

Skriftlig søknad om avlastning sendes:

Forvaltningskontoret, Breidablikkveien 1, 7500 Stjørdal

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Oppdatert: 24/08/2018
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook