Gangveien over Fosslibekken er stengt

Gangveien over Fosslibekken er stengt

Dette gjelder fra 7. januar 2021 og til midten av 2023.

Årsaken til at gangveien blir stengt, er utbyggingsprosjektet Fosslia omsorgssenter. 

Utvidelse av Fosslia omsorgssenter

Fosslia omsorgssenter skal utvides med 76 nye plasser. I den forbindelse skal deler av dagens bebyggelse rives, flere nye bygg skal oppføres med tilhørende uteareal og infrastruktur. Det vil også opparbeides innbydende og flotte sansehager og uteareal som også vil være tilgjengelige for allmennheten etter ferdigstillelse.

Gangveien over Fosslibekken blir stengt

I forbindelse med utvidelsen av omsorgssenter må vi stenge gangveien over Fosslibekken. Dette gjøres for å redusere fotgjengertrafikken i området, noe som er nødvendig for å ivareta sikkerheten til myke trafikanter på en god måte i anleggsfasen. I praksis betyr dette at myke trafikanter og skolebarn må gå på nordsiden av Fosslibekken så lenge anleggsaktiviteten pågår i området. 

Stenging og ny gangtrase vil bli skiltet.

Følg med i byggeprosessen

Ønsker du mer informasjon om prosjektet og oppdateringer underveis i anleggsfasen, kan du følge prosjektet på vår hjemmeside: 

Fosslia omsorgssenter