Høring av søknad om tillatelse til drift av deponi for rene masser - Langsteindalen - Nye Veier AS - Stjørdal

Høring av søknad om tillatelse til drift av deponi for rene masser - Langsteindalen - Nye Veier AS - Stjørdal

Frist for merknader er 1. september 2021.

Nye Veier AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser i Langsteindalen, gnr. 2, bnr. 6, i Stjørdal kommune. 

Deponiet skal benyttes i forbindelse med utbyggingen av E6 mellom Kvithammar og Åsen.

Søknaden med vedlegg finner du på hjemmesiden til Statsforvalteren

Frist for merknader

Eventuelle merknader til søknaden sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 1. september 2021.