Kommunedelplan for naturmangfold til offentlig ettersyn

Kommunedelplan for naturmangfold til offentlig ettersyn

Frist for å gi skriftlig uttalelse er 19. november 2021.

Kommunedelplanen har som hovedmålsetting å bidra til å stanse tapet av naturmangfold i Stjørdal gjennom bærekraftig forvaltning. Den skal styrke kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative beslutninger i kommunen og skape forutsigbarhet for forvaltningen, grunneiere og utbyggere.

Kommunedelplanen er ikke juridisk bindende, men den skal bidra til å utdype mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel og gi viktige innspill til
kommuneplanens arealdel. Kommunedelplanen omfatter hele Stjørdal kommune.

Her finner du saksdokumentene 

Uttalelsen kan du sende via skjema på hjemmesiden vår, på e-post til postmottak@stjordal.kommune.no eller per post til:
Stjørdal kommune
Sektor areal og miljø
Postboks 133
7501 Stjørdal