Ledig stilling - Kommunalsjef Velferd

Ledig stilling - Kommunalsjef Velferd

Vi søker deg som vil bidra med samskaping til det beste for våre innbyggere.
Søknadsfrist 29. mai 2022

Vekstkommunen Stjørdal har et viktig samfunnsoppdrag. Kommunen skal utvikle lokalsamfunnet, demokrati og deltakelse, være ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og sikre innbyggernes rettigheter.

Vi lever i en tid der samfunnet og verden endrer seg raskt. Demografi og digitalisering utfordrer oss, og påvirker hvordan vi leverer gode tjenester til våre innbyggere. Dette betyr at Stjørdal kommune skal tenke nytt rundt involvering, organisering, måten vi utvikler våre tjenester og arbeidsoppgaver på.

Våre verdier, ANNERLEDES-RAUS-AKTIV-MILJØVENNLIG, skal ligge til grunn i arbeidet med å imøtekomme disse utfordringene.

Stjørdal kommune har om lag 2000 ansatte og et budsjett på ca 2,3 milliarder kr.

Som kommunalsjef Velferd har du ansvar for nærmere 1200 årsverk fordelt på 6 sektorer med hver sin sektorleder; Barnehager, Grunnskole, Forebyggende og mestring, Bolig, arbeid og kvalifisering, Hjemmetjenester og Helse- og omsorg. Budsjettet er på ca 1,2 mrd og velferdsområdet favner hele livsløpet til våre innbyggere innen oppvekst, helse, sosial og omsorg.

Vår nye kommunalsjef Velferd, skal bidra til å videreutvikle velferdsområdet i et større bilde der du får utøvd din samhandlingskompetanse og delta aktivt i kommunens helhetlige utvikling som en av fire i kommunedirektørens ledergruppe. Du vil også kommunisere utstrakt med politisk nivå.

Det forventes at ny kommunalsjef er en tydelig og synlig leder med dokumentert gjennomføringsevne som også forstår at operasjonell effektivitet må gå hånd i hånd med strategisk tenking.

Kommunalsjef ansettes på åremål (6 år + mulighet for utvidelse på inntil 6 år) og rapporterer til kommunedirektør.

Sentrale ansvarsområder

 • skal jobbe i skjæringspunktet mellom administrasjon og politikk og skal utøve strategisk ledelse
 • har hovedansvar for økonomi på hele sitt område samt ansvar for ressursdialog, fordeling og budsjett
 • har personalansvar for sektorledere innenfor sitt tjenesteområde
 • evner å optimalisere og utnytte handlingsrommet
 • skal jobbe utviklingsorientert og systembasert, være «arkitekt» og retningsgiver i videreutvikling av tjenestene

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Kommunalsjef skal sammen med kommunedirektør og øvrige kommunalsjefer være aktiv i en helhetlig, langsiktig og strategisk ledelse av kommunen og ha et helhetlig ansvar for kommunens tjenester
 • Ha overordnet lederansvar for fag, personal og økonomi i tett samspill med sektorledere
 • Videreutvikle tillit og gode relasjoner til ansatte, tillitsvalgte, politikere, kommunens innbyggere og andre samarbeidspartnere
 • Bygge endringsforståelse og vilje i organisasjonen gjennom medarbeiderdrevet innovasjon
 • Ivareta kommunens samfunnsrolle i samspill med andre sentrale aktører innenfor tjenesteområdet
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag til politisk ledelse samt sette politiske vedtak ut i livet
 • Forankre kommunens strategiske mål innenfor tjenesteområdet og i hele virksomheten
 • Bidra til å videreutvikle en kultur hvor de overordnede målene til kommunen står sentralt
 • Bidra til å videreutvikle det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen

Kvalifikasjoner og bakgrunn

 • Høyere relevant utdanning på bachelor eller masternivå
 • Utdanning innen ledelse vil bli vektlagt
 • God kjennskap til offentlig sektor, og innsikt og forståelse for samspillet mellom politikk, fag og administrasjon
 • Erfaring med styring, omstilling og utvikling av gode tjenester i store og komplekse virksomheter
 • God økonomi og organisasjonsforståelse

Personlige egenskaper

 • En lyttende ledertype hvor samhandling preger lederskapet
 • En god menneskekjenner med et generelt positivt grunnsyn, smittende godt humør som motiverer og samler
 • Kommuniserer tydelig, lytte aktivt, anerkjenne og involvere andre perspektiver og kompetanser, samt være en god relasjonsbygger
 • En trygg leder som evner å sette krav og stå i utfordrende situasjoner, og som også evner å vise empati og forståelse
 • Kjenne betydningen av medvirkning og konstruktiv og inkluderende dialog med tillitsvalgte, ansatte og tjenestemottakere
 • Som en av kommunedirektørens nærmeste opptre lojalt og støttende, men også tørre å utfordre med fokus på utvikling og forbedring

Vi kan tilby

 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Delta i vårt nye lederutviklingsprogram
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • Du blir del av kommunens strategiske ledergruppe
 • Du blir en del av bedriftens til enhver tid gjeldende kollektive forsikrings- og pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Interessert?

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte kommunedirektør Tor Jakob Reitan tlf. 950 51 111 eller rådgiver i Headvisor Torstein Sneisen tlf. 918 88 186.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Vi imøteser din søknad med CV snarest og senest 29. mai 2022
Se hele annonsen hos Headvisor

Søk på stillingen