Ledig stilling som kommunalsjef Velferd

Ledig stilling som kommunalsjef Velferd

Søknadsfrist: 31.01.2021

Vi søker deg som vil lede og utvikle!
 

Vekstkommunen Stjørdal har et viktig samfunnsoppdrag. Kommunen skal utvikle lokalsamfunnet, demokrati og deltakelse, være ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og sikre innbyggernes rettigheter.

Vi lever i en tid der samfunnet og verden endrer seg raskt. Demografi og digitalisering utfordrer oss, og påvirker hvordan vi leverer gode tjenester til våre innbyggere. Dette betyr at Stjørdal kommune skal tenke nytt rundt involvering, organisering, måten vi utvikler våre tjenester og arbeidsoppgaver på.

Våre verdier, annerledels – raus – aktiv - miljøvennlig, skal ligge til grunn i arbeidet med å imøtekomme disse utfordringene.

Stjørdal kommune har om lag 2000 ansatte og et budsjett på ca 2,3 milliarder. Kommunen har i dag ca 25 000 innbyggere med en omfattende tjenesteleveranse gjennom f eks en rekke bosenter og institusjoner som leverer i dag ca 140 tusen sengedøgn. Kommunen har 9 egne barnehager og en rekke private barnehager. Vi har 13 grunnskoler med til sammen ca 3500 barn og elever. Vi har også en aktiv kulturetat som i 2019 omsatte for ca 11 mill gjennom vårt flaggskip kulturhuset Kimen, og vi forvalter egen eiendomsmasse som i dag utgjør hele 185 000m2.

Vi har igangsatt en omorganiseringsprosess «Vi2030» som vil medføre vesentlige endringer i organisasjonsstrukturen. Vi skal bli mer kostnadseffektiv hvor brukere og kjernevirksomheten skal settes enda sterkere i sentrum for alt kommunen gjør.

Den som blir tilsatt i nyopprettet stilling som kommunalsjef Velferd, skal bidra til å drive denne utviklingen og må tørre å utfordre det bestående til beste for kommunens innbyggere, kunder og brukere.

Den nye organiseringen innebærer at velferdsområde vil få om lag 1200 ansatte fordelt på 6 nyopprettede seksjoner med hver sin sektorleder, og et budsjett på ca 1,2 mrd. Det nye velferdsområdet favner oppvekst, helse, sosial og omsorg.

Det forventes at ny kommunalsjef er en tydelig og uredd leder med dokumentert gjennomføringsevne som også forstår at operasjonell effektivitet må gå hånd i hånd med strategisk tenking.

Leder av velferdsområdet får sterk påvirkning på kommunens helhetlige utvikling generelt og innenfor velferdsområde spesielt. Det være seg metodisk tilnærming til bruken av ny teknologi sammen med ansatte, og det må også drives utstrakt bruker- og pårørendekontakt for å sikre deres medvirkning. Kommunalsjefen forventes å delta aktivt i kommunens helhetlige utvikling som en av 4 i kommunedirektørens ledergruppe, og vil også kommunisere utstrakt med politisk nivå.

Kommunalsjef ansettes på åremål (6 år + mulighet for utvidelse på inntil 6 år) og rapporterer til kommunedirektør.

Sentrale ansvarsområder

 • skal jobbe i skjæringspunktet mellom administrasjon og politikk og skal utøve strategisk ledelse
 • har hovedansvar for økonomi på hele sitt område samt ansvar for ressursdialog, fordeling og budsjett
 • har personalansvar for sektorledere innenfor sitt tjenesteområde
 • skal jobbe utviklingsorientert og systembasert, være retningsgiver i videreutvikling av tjenesten

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Kommunalsjef skal sammen med kommunedirektør og øvrige kommunalsjefer være aktiv i en helhetlig, langsiktig og strategisk ledelse av kommunen og ha et helhetlig ansvar for kommunens tjenester
 • Ha overordnet lederansvar for fag, personal og økonomi i tett samspill med sektorledere
 • Videreutvikle tillit og gode relasjoner til ansatte, tillitsvalgte, politikere, kommunens innbyggere og andre samarbeidspartnere
 • Bygge endringsforståelse og vilje i organisasjonen gjennom medarbeiderdrevet innovasjon
 • Ivareta kommunens samfunnsrolle i samspill med andre sentrale aktører innenfor tjenesteområdet
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag til politisk ledelse samt sette politiske vedtak ut i livet
 • Forankre kommunens strategiske mål innenfor tjenesteområdet og i hele virksomheten
 • Bidra til å videreutvikle en kultur hvor de overordnede målene til kommunen står sentralt
 • Bidra til å videreutvikle det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen

Kvalifikasjoner og bakgrunn

 • Høyere relevant utdanning på masternivå
 • Utdanning innen ledelse vil bli vektlagt
 • God kjennskap til offentlig sektor, og innsikt og forståelse for samspillet mellom politikk, fag og administrasjon
 • Erfaring med styring, omstilling og utvikling av tjenesteproduksjon i store og komplekse virksomheter
 • God økonomisk- og juridisk forståelse

Personlige egenskaper

 • En lyttende ledertype hvor moderne lederskap preger arbeidet, og hvor coaching og tradisjonell ledelse brukes situasjonsbestemt
 • En god menneskekjenner med et generelt positivt grunnsyn, smittende godt humør som motiverer og samler
 • Kommuniserer tydelig, lytte aktivt, anerkjenne og involvere andre perspektiver og kompetanser, samt være en god relasjonsbygger
 • En trygg leder som evner å sette krav og stå i utfordrende situasjoner, og som også evner å vise oppriktig empati og forståelse
 • Kjenne betydningen av medvirkning og konstruktiv og inkluderende dialog med tillitsvalgte, ansatte og tjenestemottakere
 • Som en av kommunedirektørens nærmeste opptre lojalt og støttende, men også tørre å utfordre med fokus på utvikling og forbedring

Vi kan tilby

 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • Du blir del av en ledergruppe med erfarne ledere, likeverdig med krav til resultater enkeltvis og samlet
 • Du blir en del av bedriftens til enhver tid gjeldende kollektive forsikrings- og pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Interessert?

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte kommunedirektør Tor Jakob Reitan telefon 950 51 111 eller rådgiver i Headvisor Torstein Sneisen telefon 918 88 186.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Vi imøteser din søknad med CV sendes snarest og senest 31. januar 2021.

Søk på stillingen

 

Stjørdal kommune – Et godt valg for framtida!

Ønsker du å jobbe i et aktivt og innovativt arbeidsmiljø som også tar samfunnsansvar? Da kan Stjørdal kommune være noe for deg. Trondheim Lufthavn Værnes, E6 og jernbane er motorer for Stjørdal – en by i vekst. Byen har et rikt mangfold med aktivt idretts- og kulturliv. Kimen kulturhus i sentrum er en populær møteplass for liten og stor, med et vell av tilbud og aktiviteter. Ulike idrettsanlegg innbyr til en aktiv hverdag for alle. Kort veg til unike naturopplevelser og det gode bylivet – du velger selv.

Klikk for stort bilde