Oppstart av reguleringsplanarbeid på Lillemoen sør for E14

Oppstart av reguleringsplanarbeid på Lillemoen sør for E14

Hensikten med planarbeidet er å regulere fortau langs Kirkevegen.

Fortauet planlegges lagt langs østsiden av vegen, på samme side som allerede regulerte fortau og eksisterende gang- og sykkelveg.

Merknadsfrist: 21. november 2019

1-282 Fortau Kirkevegen - Lillemoen