Ordfører Ivar Vigdenes søker om fritak fra folkevalgte verv

Ordfører Ivar Vigdenes søker om fritak fra folkevalgte verv

Ordfører Ivar Vigdenes har i dag søkt kommunestyret om varig fritak og endelig uttreden fra sitt verv som ordfører og medlem i formannskapet i Stjørdal.

Ordføreren skriver i sin søknad at det har vært en stor ære å kunne tjene i vervet som ordfører i Stjørdal kommune siden han første gang ble valgt av kommunestyret den 20. juni 2013. - Når jeg nå ber om fritak skyldes dette familiære forhold som gjør at jeg finner det uforholdsmessig byrdefullt å kunne stå til videre tjeneste. Jeg er videre av den oppfatning at Stjørdal kommune da best vil være tjent med valget av en ny ordfører, og nye representanter i de tilhørende verv.

Ivar skriver videre: Med kommunestyrevervet stiller det seg naturlig nok annerledes. Mitt håp, om fritaks- og permisjonssøknaden innvilges, er å kunne gå tilbake til kommunestyrevervet for resten av perioden når den familiære situasjonen, forhåpentligvis, har landet godt og stabilisert seg. Her søker jeg om permisjon fram til og med 15.september, men understreker at dette behovet kan bli forlenget.

Jeg er overbevist om at det er i kommunens beste interesse- og at tiden nå er riktig for å gi stafettpinnen videre. I de krevende tider som nåværende verdenssituasjon anskueliggjør vil jeg avslutningsvis benytte anledningen til å rette en stor takk til alle de som stiller sin kapasitet til rådighet for folkevalgte verv.

Kommunedirektør Tor Jakob Reitan sier han har stor respekt for valget Ivar har tatt, og ønsker ham lykke til videre.

 

Stjørdal, 11.05.2022