Planprogram for kommunedelplan naturmangfold

Planprogram for kommunedelplan naturmangfold

Vi kunngjør med dette oppstart av planarbeid med høring av planprogram for kommunedelplan naturmangfold.

Frist for innspill er 19. mars 2021.

Hele kommunen inngår i planområdet.

Formålet med planen er å ta vare på naturen i Stjørdal gjennom bærekraftig forvaltning. Planen skal bidra til å utdype mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel, og gi viktige innspill til kommuneplanens arealdel.

Planen skal styrke kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative beslutninger i kommunen, skape forutsigbarhet for forvaltningen, grunneiere og utbyggere, og være et redskap for å synliggjøre naturmangfoldet som ressurs for kommunen.

Her finner du plandokumentene