Sommerjobb for ungdom 2021 – tilskudd

Sommerjobb for ungdom 2021 – tilskudd

Trøndelag fylkeskommune har etablert en tilskuddsordning «Sommerjobb for ungdom 2021».

Sommerjobbordningen spisses mot temaene som prioriteres i handlingsprogram 2020-2021 for strategien «Et verdiskapende Trøndelag».

Stjørdal kommune ønsker å informere lokalt næringsliv om ordningen, og gi muligheten tidlig til å gi lokalt næringsliv muligheten til å mobilisere seg til søknadsfristen i juni.

Stjørdal kommune kan søke på midlene, men må samarbeide med lokalt næringsliv om å finne sommerjobb til ungdom.

For 2021 bli sommerjobbordningen mer spisset mot temaene som prioriteres i handlingsprogram 2020-2021 for strategien «Et verdiskapende Trøndelag»:

  1. Bioøkonomi
  2. Sirkulærøkonomi
  3. Havrommet
  4. Smarte samfunn
  5. Opplevelsesnæringer

Det åpnes likevel for at det kan gis tilskudd til sommerjobber i kommunal sektor hvis sommerjobbene angår de samme temaene i verdiskapingsstrategien, for eksempel kommunale sommerjobber innenfor renovasjon og avfallshåndtering (sirkulærøkonomi) og reiseliv/kultur (opplevelsesnæringer). Spissingen innebærer at sommerjobber innenfor helse- og omsorg (syke- og aldershjem) og oppvekst (barnehager) faller utenfor.

En forutsetning for å få støtte er at de unge skal få mulighet til å bli kjent med bedriften eller kommunen, ikke settes kun til enkle rutineoppgaver. Målgruppe er ungdom i alderen 15 til 20 år (årskull 2001-2006). Det er krav om at de unge skal ha arbeidsavtale og bli lønnet etter tariff. Sommerjobbene skal ha tre ukers varighet. 

Det er kommunen som må:

  • søke om midlene og administrere ordningen
  • gjøre ordningen kjent til lokale næringslivet
  • betale ut tilskudd til bedriftene
  • innhente regnskap og rapporter

Tilskuddet fra fylkeskommunen utbetales etter sommeren, og etter en helhetlig vurdering av innsendt rapport av kommunens og næringslivets tilbud av sommerjobb.

Tilskuddet fra fylkeskommunen er 7000 kroner per ungdom som får sommerjobb. Tilskuddet er beregnet til å dekke ca. en ukelønn.

Midlene dekkes over ekstrabevilgning i fylkeskommunens "Økonomiplan 2021-2024 med budsjett 2021".

Her kan du lese vedtak av fylkeskommunens behandling av sak 47/21 Sommerjobb for ungdom 2021

Vi kommer tilbake med søknadsfrist og mer informasjon når dette kommer fra fylkeskommunen.