Vil du bli meddommer, skjønnsmedlem eller jordskiftemeddommer?

Vil du bli meddommer, skjønnsmedlem eller jordskiftemeddommer?

Stjørdal kommunestyre skal innen 1. juli 2020 velge nye:

 • meddommere til Inntrøndelag tingrett
 • lekdommere til Frostating lagmannsrett
 • jordskiftemeddommere til Sør-Trøndelag jordskifterett 
 • foreslå skjønnsmedlemmer overfor Trøndelag fylkeskommune

Vi oppfordrer kommunens innbyggere til å foreslå kandidater. Om du selv ønsker å være eller kjenner noen som er egnet til å være:

 • meddommer
 • lekdommer
 • jordskiftemeddommer eller
 • skjønnsmedlem 

kan du komme med forslag innen 04.04.2020 per e-post eller post.

postmottak@stjordal.kommune.no

Postadresse: Stjørdal kommune, postboks 133, 7501 Stjørdal

Domstolsloven har i § 64 – 78 nærmere regler om hvem som er valgbare og om hvem som kan kreve seg fritatt.

Hva er en meddommer?

Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelse i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt inntil to ganger i året. De fleste saker varer fra en til tre dager, enkelte noe lenger.

Rettigheter

Domstolloven stiller krav til hvem som kan bli valgt til meddommer:

 • Du må være mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start.
 • Du må ha stemmerett og stå innført i folkeregistret i Stjørdal kommune på valgdagen.
 • Det er et vilkår at du har tilstrekkelige språkkunnskaper.
 • De som velges skal også være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt).

Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Mer informasjon 

Her kan du lese mer om det å være meddommer.