Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Arbeid - Arbeidsliv - Arbeidsmiljø
Hopp til hovedinnhold

Arbeidsmiljø

 AMU - Arbeidsmiljøutvalg
Arbeidsmiljøutvalget er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovgivningen i virksomheten.

Arbeid av barn og ungdom
Forskrift om arbeid av barn og ungdom retter seg mot arbeidsgiver og gjelder for arbeid som utføres av barn og ungdom under 18 år.
Det fastsettes hva slags arbeid barn og ungdom kan utføre og stilles krav om vurdering av den risiko de utsettes for. Med enkelte unntak er nattarbeid forbudt og det er ikke tillatt å sette barn og unge til arbeid som kan medføre særlig risiko.
Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.
Arbeidstilsynet har også oppgaver i forhold til enkelte andre lover, hvorav ferieloven og deler av tobakkskadeloven er de viktigste. Arbeidstilsynet har også tilsyn med elevers og studenters læringsmiljø ved fagskoler, universitet og høgskoler. Utlendingsloven og allmenngjøringsloven gir Arbeidstilsynet ansvar og myndighet i forhold til tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere.
Bedriftshelsetjeneste - BHT
Arbeidsgiver plikter å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.
Gravide arbeidstakere
Gravide risikerer å føde for tidlig eller at barnet har for lav fødselsvekt hvis de utsettes for langvarig stående arbeid.  Før begynnelsen av fjerde svangerskapsmåned bør arbeidsforholdene for gravide arbeidstakere tilrettelegges slik at de kan veksle mellom sittende, stående og gående arbeid. Gravide arbeidstakere skal også ha mulighet til å kunne ta pauser når de har behov for det (www.regelhjelp.no)  
Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid - HMS
Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
Midlertidig arbeidsplass
Midlertidige arbeidsplasser skal meldes til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidet startes, forutsatt at arbeidet skal vare utover 30 virkedager (6 uker). Arbeidsplasser av kortere varighet er ikke meldepliktig.
Omplassering
Når en arbeidstaker er gravid, plikter arbeidsgiver å sørge for at arbeidstakeren ikke blir utsatt for skadelig påvirkning ved å sørge for nødvendig tilrettelegging, eventuelt omplassering.
Skiftende arbeidsplass
Unge arbeidstakere
Ungdom mellom 15 og 18 år kan på egen hånd binde seg til et arbeidsforhold ved avtale. Arbeidsgiver bør likevel være oppmerksom på at det for ungdom under 18 år skal foretas en vurdering av om vedkommende vil utsettes for noen risiko i arbeidet, jf. forskrift om arbeid av barn og unge § 3 første ledd. Både arbeidsmiljøloven og forskriften setter klare begrensninger i hva slags arbeid som kan utføres av barn og ungdom og på deres maksimale arbeidstid. For barn under 15 år er det et generelt forbud mot nattarbeid, og for ungdom mellom 15 og 18 år er det sterke begrensninger i muligheten for nattarbeid. Det er likeledes fastsatt egne regler om pauser og fritid for arbeid av barn og unge, jf. aml. § 11 – 5
 
Verneombud
velges av arbeidstakerne innenfor verneområdet, og velges for to år av gangen. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser og være deres representant overfor arbeidsgiver i saker som angår arbeidsmiljøet.
Se mer i AML §§ 6-1, 6-2 og 6-3 og i Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg.
 
Oppdatert: 09.03.2011 15:40
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook