Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Byggesak

 Byggesaksbehandling omfatter behandling av byggesøknader, fradeling av eiendom og søknader om spredte utslipp utenfor offentlige anlegg, i tillegg til veiledning til kommunens innbyggere og ansvarlige søkere.

Ønsker du å sette i gang et byggetiltak på eiendommen din, må du som hovedregel søke kommunen om tillatelse. Enkelte små byggetiltak krever ikke søknad om tillatelse, men også for for oppføring av slike tiltak gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsplan og bestemmelser for den enkelte eiendommen. Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
 
For andre tiltak må kommunen gi tillatelse. Det er to forskjellige søknadsmåter:

 

Skal du bygge for første gang?
Få oversikt over hva du må finne ut før du kan sette i gang.
Her finner du åtte steg fra idè til ferdig søknad.

Se YouTube-filmen som viser deg hva du må gjør for å sende inn byggesøknad


Mindre byggeprosjekter
Privatpersoner kan bruke enklere søknadsskjemaer for mindre byggeprosjekter som garasje, bod, tilbygg og bruksendring.
Her finner du enklere skjema for nabovarsling og byggesøknad for mindre byggeprosjekter på boligeiendom.

 

Reguleringsplan
Reguleringsplan for din eiendom finner du ved å bruke kommunens kartinnsyn.
I den enkle kartversjonen finner du reguleringsplaner på høyre side. I den avanserte kartversjonen må du velge arealplaner i stedet for standard kart på menyen til venstre for kartet.
 
Søknad om tillatelse til tiltak avgjøres på bakgrunn av bestemmelsene i den reguleringsplan som din eiendom er omfattet av, kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven. Sammen med søknaden må det sendes inn målsatte tegninger av tiltaket og situasjonskart hvor tiltaket er tegnet inn. I tillegg må målsatte snitt-tegninger sendes inn. For tiltak som krever bruk av foretak med ansvarsretter må erklæring om ansvarsretter sendes inn sammen med søknaden om tiltaket. Gjennomføringsplan som viser at tiltaket er ferdig prosjektert må også sendes kommunen. Søknad om tiltak må være fullstendig utfylt.

Dispensasjon
Før søknad sendes inn må det tas stilling til om tiltaket krever dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, kommuneplanens arealdel eller plan- og bygningsloven. Hjemmel for å søke om dispensasjon er plan- og bygningsloven § 19-1. Søknad om dispensasjon kan skrives på eget skjema, og for søknad om dispensasjon fra byggegrenser brukes Statens Vegvesens skjema. Søknad om dispensasjon vurderes på bakgrunn av plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd.

Forhåndskonferanse
Dersom du er i tvil om tiltaket kan gjennomføres på bakgrunn av gjeldende bestemmelser eller ønsker en nærmere orientering av kommunen kan du be om forhåndskonferanse. For å kunne be om forhåndskonferanse er det viktig at saken er tilstrekkelig opplyst på forhånd i form av at planer er sendt inn til kommunen, slik at kommunen kan forberede seg tilstrekkelig før forhåndskonferansen. 

Utslippstillatelse
Hvis eiendommen ikke er tilknyttet offentlig avløp, må det søkes om utslippstillatelse.
 
 

Informasjon til naboer

Naboer skal varsles om tiltaket før søknaden sendes inn. Skjema for nabovarsel kan benyttes. Nabovarsel kan sendes via epost, registrert postsending (rekommandert) eller personlig overlevering. Det må dokumenteres i byggesaken at naboer er varslet. Eventuelle merknader som mottas fra naboer skal legges ved søknaden om tiltaket, og merkandene skal kommenteres av søker.
 
Der tiltaket er avhengig av dispensasjon, skal nabovarslet uttrykkelig nevne de bestemmelsene det er behov å dispensere fra. Der dispensasjonen berører naboens interesser, skal begrunnelsen for dispensasjonssøknaden vedlegges nabovarselet.
 
Dersom det går mer enn ett år fra nabovarsling til søknad sendes kommunen, må det varsles på nytt med mindre det er gitt varsel etter plan- og bygningsloven § 12-10 tredje ledd.

Har du fått nabovarsel?
Da har noen planer om å bygge eller gjøre endringer i nærheten av din eiendom.
Slik går du fram når du har fått et nabovarsel.
 
 
Dersom du trenger ytterligere opplysninger kan byggesakskontoret kontaktes via servicetorget på telefon 74 83 35 00
 
 
Skjema for utfylling:
 
 
Aktuelle lover og forskrifter:
 
Aktuelt:
 
Oppdatert: 26.04.2019 14:12
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook