Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Tilsyn barnehage

 

Barnehagemyndigheten arbeider for at hele barnehagesektoren i Stjørdal skal drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Barnehagemyndigheten  sitt mandat i tilsynssaker er nedfelt i Lov om barnehager, § 16 Tilsyn. Barnehagemyndighetens veiledningsplikt er hjemlet i Lov om barnehagers, § 8 Kommunens ansvar.
Barnehagemyndigheten fører tilsyn med private og kommunale barnehager og kan med hjemmel i barnehagelovens § 16 gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold.

Målgruppe

Barnehageeiere, ansatte, foresatte, samarbeidsutvalg og barnehagens andre samarbeidspartnere.
 

Kriterier/vilkår

I Stjørdal kommune er det Etat oppvekst  som gjennomfører tilsyn etter Lov om barnehager § 16. Tilsynsmyndighet kan føre både anmeldte og uanmeldte tilsyn etter henvendelser fra ansatte, foresatte, samarbeidsutvalg og barnehagens andre samarbeidspartnere.
 
Ved tilsyn i barnehager kan det bli avdekket avvik fra barnehageloven, eller det kan bli gitt merknader. Dette vil bli meldt tilbake til barnehagene i en tilsynsrapport, med frist for å rette opp eventuelle avvik og merknader.
 
Begrep knyttet til tilsynsrapporten vedrørende tilsyn i barnehager:
 • Avvik - brukt der barnehagedriften ikke fyller barnehagelovens krav på det enkelte tilsynspunkt.
 • Merknad - er brukt der lovens krav ikke er spesifikke, men der manglende retting etter hvert kan utvikle seg til avvik. Dette omfatter også de punkt der eiers tilbakemelding er uklar i forhold til eksisterende godkjenning eller til loven.
Tilsynsmetoder:
 1.  Systemrevisjon
  Tilsynsmetoden skal dokumentere at lover og forskrifter blir fulgt. Systematiske tiltak i barnehagen skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, utføres, organiseres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i, eller i medhold av lov.
   
 2. Tematilsyn
  Tilsyn i forhold til enkelttema knyttet til barnehageloven og rammeplanen. Tema velges av tilsynsmyndighet, også i forhold til antall tilsynsobjekter, tidsramme og gjennomføring.
   
 3. Inspeksjonstilsyn
  Tilsyn basert på aktuelle hendelser eller situasjoner i løpet av et driftsår. Tilsynet kan være meldt eller uanmeldt. Tilsynet blir ofte utløst av klager og bekymringsmeldinger fra foreldre, ansatte eller andre.
   
 4. Områdeovervåkning/tilstandsvurdering
  Denne typen tilsyn baseres ofte på statistikk og systematisert datagrunnlag innhentet gjennom kartlegging/utfylling av skjema om virksomheten.
 

Samarbeidspartnere

Helsemyndighetene, plan- og bygningsmyndighetene, brannvesenet, arbeidstilsynet
Oppdatert: 30.01.2017 10:54
Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook