Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Kommunalteknikk

 

Virksomhetsområder:
 • Samferdsel har ansvar for 203,5 km kommunal veg, 25,92 km gang- og sykkelveg og 1933 gatelys. Sekretær for trafikksikkerhetsutvalget.
 • VA. Vannverket har ansvar for 182 km med vannledninger inkl 3 vannbehandlingsanlegg, 9 høyde- og utjevningsbasseng og 7 vannpumpestasjoner og ca 1050 vannkummer. Avløpssektoren har ansvar for 250 km med spill og overvannsledninger inkl 24 avløpspumpestasjoner, 8 renseanlegg og ca 3100 kummer. Septiktømming av 2500 slamavskillere samt slamhåndtering. Slam leveres nå til Ecopro's anlegg i Skjørdalen.
 • Renovasjon - tjenesten utføres av Innherred Renovasjon IKS.
 • Fjernvarme - anlegget solgt til Stjørdal Fjernvarme AS fra 01.01.08, drifts- og leieavtale inngått.
 • Prosjekt prosjekterer og følger opp kommunalteknisk utbygging, boligfelt og næringsområder samt ajourfører registre over vann- og avløpsledninger, gatelys, sluk/sandfang, slamavskillere, trafikkskilt og søknader om tilkoblinger til kommunale vann- og avløpsledninger samt gravetillatelser.
 
Det er 34 ansatte/ 33,5 årsverk i enheten.
 
Enheten har ansvar for utarbeidelse, saksbehandling og oppfølging av utbyggingsavtaler med private utbyggere.
 
Stjørdal hovedvannverk
fikk sin egengodkjenning i Kommunestyret i september 2003.
 
Total vannproduksjon for Stjørdal hovedvannverk ligger på ca 2,2 mill m3/år.
 
Vannkvaliteten i de kommunale vannverkene er meget god og betryggende, og tilfredsstiller nå kravene i drikkevannsforskriften. Flora og Moen forsynes nå fra grunnvannsbrønner, hvor vannet er av god kvalitet.
 
Sanering av fellessystemet i sentrale områder foregår kontinuerlig. Fram mot 2012 vil dette arbeidet i sentrum være ferdig.
 
På ledningsnettet foregår det kontinuerlig arbeid med lokalisering og utbedring av feilkoblinger som forebyggende tiltak for å hindre tilbakeslagsskader ved store nedbørsmengder.
 
Det meldes om stor trafikk ved Sutterø Gjenbrukstorg. Innsamlet mengde restavfall har økt litt de siste år som nok kan skyldes befolkningsøkningen. Total innsamlet mengde og mengde pr abonnent har en nedgang som kan skyldes at befolkningen er mer miljøbevisste.
 
Et styringssystem for regulering av gatelys for å redusere brenntid er igangsatt.
 
Kommunaltekniske prosjekter som er i gang / prosjektert:
 • Hovedplan vann
 • Hovedplan avløp
 • Bjørgmyran Hell nytt avløp
 • Fosslia vannregulering
 • Søndre gate VA-sanering
 • Elvran nytt avløp
 • Vannledning Sandfærhus - Leren
 • VA sanering Prost Fergstads gate
 • Vannledning Stokkan U
 • Arnstadåsen boligfelt
Aktuelle bestemmelser og søknadsskjema:
Gatebelysning 
Stenging av veg 
Vannmålere i bolighus 
Veg- brøyting og strøing av kommunale veger
 
Kontakt oss
Oppdatert: 07.08.2015 10:06
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook