Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Håndbok for politikere - Definisjon av sentrale begreper
Hopp til hovedinnhold

Definisjon av sentrale begreper

 

Part
Person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
 
Enkeltvedtak
Vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, eks. serveringsbevilling, konsesjon.
 
Forskrift
Vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer, eks. forskrift om åpningstider for utsalgssteder i Stjørdal Kommune, helseforskrifter etc.
 
Dispensasjon
Fritak fra å følge bestemmelser i en lov, forskrift eller reglement.
 
Klage
Rett en part har til å kreve vedtaket overprøvd av overordnet myndighet.
 
Anke
Retten et mindretall i et organ, - og evt. ordfører eller rådmann – har til å kreve at saken forelegges et overordnet organ til avgjørelse. Dvs. vedtaksmyndigheten overføres til overordnet organ.
 
Delegasjon/delegering
Overføre myndighet til andre, eks. fra kommunestyret til formannskap eller rådmann.
 
Inhabilitet
Forhold som kan svekke tilliten til at en person er upartisk i saken. Eks. nær personlig tilknytning til saken eller sakens parter - kommunelovens § 40 nr. 3 og forvaltn.l. kap II
 
Taushetsplikt
Plikt til å sørge for at visse opplysninger ikke kommer ut, verken ved at det fortelles om dem, eller ved at dokumenter overlates til uvedkommende. Hva som er taushetsbelagte opplysninger reguleres i forvaltningsloven og særlover, eks. Lov om sosiale tjenester.
 
Dokumentinnsyn
1. Forvaltningsloven Inneholder regler om partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter.
 
2. Offentlighetsloven: Regler om allmennhetens innsyn i forvaltningens dokumenter. Taushetsbelagte opplysninger er ikke tilgjengelig for allmennheten etter offentlighetsloven, dvs. opplysningene/dokumentene er unntatt offentlighet.
 
3. Meroffentlighet: Forvaltningsorganet skal vurdere om dokument likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis, selv om det etter bestemmelser i offentlighetsloven kan unntas.
  
Prinsippavklaring om begrepet "Til orientering/Til etterretning"
Vedtatt i F-sak 159/98.
 
Til orientering:
Et forelagt dokument som tas til orientering, forutsettes å være lest og kjent, men uten at dokumentets innhold er formelt bindende for fremtidige disposisjoner
 
Til etterretning:
Tas et forelagt dokument til etterretning, er det vedtatt t de føringer som ligger i dokumentet skal videreføres i fremtidig behandling av det aktuelle tema.
 
Oppdatert: 07.01.2011 12:54
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook