Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Håndbok for politikere - Folkevalgtes arbeidsvilkår
Hopp til hovedinnhold

Folkevalgtes arbeidsvilkår

 

 

1 Innledning

Dette dokumentet skal regulere noen nødvendige rammer for det politiske arbeidet til folkevalgte i Stjørdal kommunestyre. Det er ingen fastsatt mal, men innholdet reguleres av det behov folkevalgte ser å ha i sitt virke.

2 ARBEIDSMÅTER 

2.1. Det utarbeides klare retningslinjer for hva som er politisk og administrativt ansvarsområde.1. Det utarbeides klare retningslinjer for hva som er politisk og administrativt ansvarsområde.
 
2.2. Det innføres arbeidsmåter som fører til økt politisk påvirkning og styring mht. formulering av mål og prioriteringer.
 
2.3. Det innføres system for tilbakemelding fra administrasjonen til de folkevalgte når det gjelder oppfølging/gjennomføring av vedtak og økonomisk utvikling gjennom året. Ved behov legges det opp til ”høringer” blant kommunens innbyggere når det gjelder kommunen som serviceprodusent.
 
2.4. Det gjennomføres politiske prioriteringsdebatter gjennom året som tar stilling til rekkefølgen for oppstarting/gjennomføring av vedtak som ”ligger i kø".4. Det gjennomføres politiske prioriteringsdebatter gjennom året som tar stilling til rekkefølgen for oppstarting/gjennomføring av vedtak som ”ligger i kø".
 
2.5. Det gjennomføres utstrakt delegering til komiteer og administrasjon mht. oppfølging av kommunestyrets vedtak.5. Det gjennomføres utstrakt delegering til komiteer og administrasjon mht. oppfølging av kommunestyrets vedtak.
 

3 MØTER 

3.1. Det utarbeides en møteplan for hele året. Forslaget til møteplan legges fram for kommunestyret innen utgangen av november året før.

3.2. Kommunestyremøter som omhandler mål- og prioriteringsdebatt, økonomiplan og budsjett starter kl. 09.00. De øvrige kommunestyremøter starter kl. 17.00 og skal normalt være avsluttet innen kl. 21.30, senest kl. 22.00. Møter i formannskap og komiteer starter kl. 13.00 og skal normalt være avsluttet innen kl. 18.00.

3.3. Det gjennomføres taletidsbegrensning i kommunestyremøtene. Fordeling av taletid sende ut med sakspapirene.

3.4. I omfattende saker av prinsipiell betydning kan ordfører gi vedkommende komiteleder og eventuelt saksordfører ekstra tid til å redegjøre for saken.

3.5. Møteprotokoll skrives under møtet, leses opp og godkjennes. I kommunestyret velges det ut tre representanter til å godkjenne protokollen sammen med ordfører.
 

4 SAKSBEHANDLING 

4.1. De folkevalgte gis lett adgang til ”underliggende” dokumenter.. De folkevalgte gis lett adgang til ”underliggende” dokumenter.
 
4.2. Det settes tidsfrist for gjennomføring av vedtak.
 
4.3. Sakspapirene redigeres slik at forslaget til innstilling/vedtak kommer først, og Hovedinnholdet og problemstilling i saken framstilles på maksimum 2-3 A4-sider.
 
4.4. Dokumentene sendes medlemmene senest ei uke før møtet, for store saker 3 uker før. Alle saksdokumenter m/vedlegg gjøres samtidig tilgjengelig på kommunens hjemmeside under Politikk og valg – Møter og Sakspapirer - Innsynsløsning. Sakspapir sendes ut til medlemmer og første varamedlemmer på nettbrett. 
 
4.5. Tidspunktet for utsending av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, årsrapport og regnskap, fastlegges i møteplaner.. Tidspunktet for utsending av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, årsrapport og regnskap, fastlegges i møteplaner.
 
 

5 PLAN OG BUDSJETT

5.1. Økonomiplan, årsbudsjett og regnskap behandles etter ”årshjulprinsippet”.. Økonomiplan, årsbudsjett og regnskap behandles etter ”årshjulprinsippet”.
- Verbalforslag fremmet i kommunestyret i forbindelse med behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet, og som oversendes en av komiteene eller formannskapet, fremmes som egen sak i den aktuelle komiteen innen 3 mnd.
- I forbindelse med salderinga av årsbudsjettet legges det fram en egen redegjørelse vedr. status for de verbalforslagene som er fremmet i forbindelse med behandlinga av årsbudsjettet og økonomiplanen.
 
5.2. Det utarbeides tertialrapporter som tilbakemelding fra administrasjonen til de folkevalgte vedr. den økonomiske situasjonDet utarbeides tertialrapporter som tilbakemelding fra administrasjonen til de folkevalgte vedr. den økonomiske situasjon
 
5.3. Det utarbeides en egen årsrapport for den politiske virksomheten som inngår i den ordinære årsrapporten til rådmannen.Det utarbeides en egen årsrapport for den politiske virksomheten som inngår i den ordinære årsrapporten til rådmannen.
 
5.4. Det gjennomføres en samordning av overordna planer og delplaner.4. Det gjennomføres en samordning av overordna planer og delplaner.4. Det gjennomføres en samordning av overordna planer og delplaner.4. Det gjennomføres en samordning av overordna planer og delplaner.
 

6 PRAKTISK ARBEID

6.1.  En egen politisk avdeling er skilt fra administrasjonen, med kontor for ordfører, varaordfører og formannskapssekretær.
 
6.2. Komitélederne har kontor- og skapplass på eget kontor.


6.3. Det ordnes kontorplass på Stjørdal rådhus for politiske gruppeledere etter innmeldt behov.

6.4 Nøkkelbrikke til Stjørdal rådhus utstedes til alle folkevalgte i kommunestyret som ønsker dette. Dette gjør det mulig for de ulike partigrupper å selv sørge for adgangen til egne gruppemøter.

 
6.5. Alle politiske partier tildeles egne faste møterom for sine gruppemøter.
 
6.6. Kommunens informasjonsrådgiver benyttes til generell informasjon om kommunens politiske virksomhet og skal være praktisk tilrettelegger når slik informasjon skal ut.
 
6.7 Det gjennomføres opplæring av alle folkevalgte, særlig i begynnelsen av kommunestyreperioden.
 
6.8 Behandle reglement for økonomisk godtgjøring tilpasset det politiske arbeidet.8. Behandle reglement for økonomisk godtgjøring tilpasset det politiske arbeidet.
 
6.9. Reglementet og retningslinjer, som angår folkevalgtes arbeidsvilkår er samlet på kommunens hjemmeside under Politikk: Håndbok for politikere. Endringer blir lagt ut fortløpende
 

EVALUERING
 

Det gjennomføres en årlig evaluering og debatt angående de folkevalgtes arbeidsvilkår. Evalueringen knyttes til den årlige gjennomgangen av møteplanen.


Oppdatert: 29.01.2016 11:15
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook