Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Næring - Landbruk - Jordleieavtale
Hopp til hovedinnhold

Jordleieavtale

 

Snarveier: Landbrukseiendom
mal - Avtale om leie av jord.pdfmal - Avtale om leie av jord.pdf

Driveplikt og jordleieavtaler

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom fra 1. juli 2009. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt.

Jordbruksareal er fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Dersom eiendommen har slikt areal, er det driveplikt på den, uansett hvor stort arealet er. Driveplikten varer gjennom hele eiertiden, fra du blir eier og til du overdrar eiendommen til noen andre.

Fulldyrka jord er jord som er dyrket til vanlig pløyedybde og som kan nyttes til åkervekster eller eng som kan fornyes ved pløying. Overflatedyrka jord er jord som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten slik at maskinell høsting er mulig. Innmarksbeite er jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Ta kontakt med kommunen eller sjekk Gårdskart på internett​ dersom du er usikker på hva slags areal som er på eiendommen.

Driveplikten kan oppfylles på to måter - personlig oppfyllelse og oppfyllelse ved bortleie. Innen 1 år fra man overtar eiendommen må eieren bestemme seg for om han ønsker å drive jorda selv eller å oppfylle ved bortleie.


Eieren kan velge å oppfylle driveplikten ved bortleie. Følgende vilkår må da oppfylles:

  • Det må inngås skriftlig leieavtale

  • Avtalen må ha en varighet på minst 10 år, og avtalen kan ikke gi eieren mulighet til å si den opp i denne perioden. Hvis det går fram av leieavtalen, kan leietaker på sin side si opp avtalen i 10 - årsperioden. Begge parter kan heve avtalen dersom det oppstår et mislighold

  • Leieavtalen må føre til en driftsmessig god løsning

  • Kopi av leieavtalen må sendes til kommunen (eier har ansvar for dette)

Jordloven § 8a gir hjemmel for dispensasjon fra driveplikten. Søknad om dispensasjon sendes kommunen.

Dersom driveplikten ikke blir oppfylt ved egen drift eller ved bortleie kan kommunen gi pålegg om å leie bort jorda for en periode av inntil 10 år. Fylkesmannen kan ilegge tvangsgebyr dersom driveplikten blir vesentlig misligholdt.​

Oppdatert: 20.09.2017 15:15
Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook