Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Næring - Landbruk - Kommunalt nydyrkingstilskudd
Hopp til hovedinnhold

Kommunalt nydyrkingstilskudd

 Kommunestyret vedtok 03.09.15 å opprette et kommunalt nydyrkingstilskudd i Stjørdal kommune. Tilskuddet gjelder areal oppdyrket til fylldyrka areal etter godkjent plan. Tilskuddet beløper seg til en foreløpig sats på kr 2 500/daa.

Midlenes omfang bevilges gjennom de årlige budsjettforhandlingene. Midlene skal som hovedregel disponeres i budsjettåret i samsvar med retningslinjer.

Søknadskjema nydyrkingstilskudd.pdfSøknadskjema nydyrkingstilskudd.pdf

Rettningslinjer for tilskudd til nydyrking i Stjørdal kommune.pdfRettningslinjer for tilskudd til nydyrking i Stjørdal kommune.pdf

 

Retningslinjer for tilskudd til nydyrking i Stjørdal kommune

Vilkår:

 • Det gis kun tilskudd til nydyrket areal i Stjørdal kommune.
 • Det skal før nydyrkingarbeidet starter foreligge plan for nydyrking godkjent av kommunen. Godkjent plan skal ikke være eldre enn 3 år.
 • Det gis kun tilskudd til areal som kan klassifiseres som fulldyrka areal.
 • Det gis ikke tilskudd til areal det er utbetalt arealtilskudd til.
 • Tilskudd kan gis til eier av jordbrukareal eller foretak som leier jordbruksareal. Tiltak som gjennomføres på leid areal må ha grunneiers tillatelse.
 • Drifta på eiendommen og det omsøkte tiltake må være i henhold til gjeldende lover og forskrifter

Beregning av tilskudd:

 • Foreløpig sats kr 2 500/daa. Satsen kan bli satt lavere dersom det kommer inn mange søknader til fastsatt søknadsfrist.
 • Arealbegrensning per søker: På grunn av begrensede midler kan det settes en arealbegrensning på 25 daa per godkjent plan.

Søknad og utbetaling:

 • Søknad om tilskudd skal sendes kommunen innen 15. oktober. Søknader som kommer inn etter denne dato behandles fortløpende dersom det gjenstår midler for årets søknadsomgang.
 • Søknadsskjema fastsatt av kommunen skal benyttes. Kart over oppdyrket areal og godkjenning av plan skal vedlegges søkanden. Avtale med grunneier skal legges ved dersom det søkes om tilskudd til nydyrking av areal på leiejord.
 • Det gis kun tilskudd til areal som er ferdig godkjent og oppmålt av kommunen. Søknad om tilskudd til nydyrking kan leveres inn for arealer klar til godkjenning.

Mislighold:

 • Kommunen kan kreve nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for innvilgning av tilskudd.

Administrasjon og klage: 

 • Vedtak om tilskudd fattes av Enhet næring
 • Vedtak om tilskudd ansees som enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2, og kan påklages. Komite kultur, næring og miljø er klageinstans.
 • Klagen skal fattes skriftlig innen 3 uker regnet fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket.
Oppdatert: 17.03.2016 13:43
Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook