Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Næring - Landbruk - Tilskuddsordninger
Hopp til hovedinnhold

Tilskuddsordninger

 

 

Produksjonstilskudd​​​

Den enkelte gårdbruker kan søke om produksjonstilskudd. Formålet med ordningen er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsetninger som Stortinget har trukket opp. Som produksjonstilskudd regnes tilskudd til jordbruksareal, grønt- og potetproduksjon og husdyrhold og økologisk landbruksproduksjon.
 
Søknad via Altinn, frist 15. mai og 15. oktober​


Kommunalt nydyrkingstilskudd

Kommunestyret vedtok 03.09.15 å opprette et kommunalt nydyrkingstilskudd i Stjørdal kommune. Tilskuddet gjelder areal oppdyrket til fylldyrka areal etter godkjent plan. Tilskuddet beløper seg til en foreløpig sats på kr 2 500/daa.

Søknadsfrist 15. oktober.

Søknadskjema

 

Regionalt miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag

I hvert fylke er det utvikla regionale miljøprogram, som har som formål å bevare miljøverdiene i kulturlandskapet samt redusere forurensing og klimagassutslippet fra landbruket. Programmet omfatter flere forskjellige tilskuddsordninger, som skal stimulere til driftsformer og driftstilpasninger som ivaretar miljøhensyn.  

Søknad via Altinn eller på papir til kommunen, frist 15. oktober​

Mer informasjon på Fylkesmannens hjemmeside ​


Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Kommunen innvilger tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap samt redusere forurensningen fra jordbruket.

Søknad/søknadsfrist: 15. februar og 25. september.

Søknadsskjema på landbruksdirektoratets sider​

 

Tilskudd til grøfting/drenering

Tilskudd til grøfting/drenering ble innført i 2013, som et bidrag til å nå målet om økt matproduksjonen framover. God drenering reduserer også faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø.

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Satsene for drenering som gjelder fra 1. juli 2017 er 2000 kroner per dekar og 30 kroner per løpemeter grøft. 

Foreløpig ingen søknadsfrist.

Søknadsskjema på landbruksdirektoratets sider


Avløsertilskudd 

Avløsertilskudd er ei refusjonsordning som skal gi jordbruksforetak økonomisk støtte til leie av avløser ved sykdom og ferie/fritid​. 

Tilskudd kan gis for ferieavvikling, sykdom, svangerskap/fødsel/adopsjon, ved behov for å følge sykt barn til behandling, samt ved dødsfall i familien.

 

Tidligpensjon til jordbrukere

Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket, for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifter og dermed stimulere rekrutteringen.

Søknad til Fylkesmannen via kommunen. Ingen søknadsfrist.

Søknadsskjema tidligpensjon til jordbrukere

 
​​
Oppdatert: 14.05.2018 14:36
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook