Stjørdal kommune skal bygge ny rundkjøring i Havnegata

Stjørdal kommune skal bygge ny rundkjøring i Havnegata

Flere utviklingsprosjekt på Tangen næringsområdet fører til at behovet for en bedre infrastruktur kommer på plass. Dette betyr blant annet omlegging av Wessels veg og en ny rundkjøring i Havnegata.

Stjørdal kommune er ansvarlig for bygging av rundkjøring og etablering av veisituasjonen i samsvar med reguleringsplanen for Tangen Næringsområde som ble vedtatt i 2009.

Dette er et krav før tilstøtende eiendommer kan utvikles.

Vegprosjektet medfører også tiltak med flytting og omlegging av eksisterende vann- og avløpsledninger, samt flytting av både høyspents- og lavspentledninger i bakken.

Omfattende prosjekt

En mann viser hvor den nye rundkjøringen skal bygges. - Klikk for stort bildeProsjektleder Ketil Fiskvik Jon Håkon Slungård, Bladet

I følge prosjektleder i Stjørdal kommune, Ketil Fiskvik, er det mye som må gjøres før rundkjøringen og det nye kjøremønsteret er ferdig. Blant annet er det mye rør- og ledningsnett under bakken som må flyttes i forbindelse med prosjektet.

– Både strømledninger, og vann- og avløpsnett ligger i dag rett under den planlagte rundkjøringen. Det betyr at disse må flyttes i forbindelse med byggingen av rundkjøringen, sier Fiskvik, som forteller at Tensio allerede er i gang med planleggingen av sitt arbeide. Arbeidet med infrastruktur i bakken er en betydelig del av prosjektet og jobben som skal gjøre.

Rask framdrift

Etter at det ble satt fart på prosjektet i vinter, har det vært hurtig fremdrift. Bakgrunnen for at arbeidet må gjøres nå, er Onyx Eiendom sine planer på sin eiendom som grenser mot Havnegata. Fiskvik skryter av samarbeidet med Fylkeskommunen og berørte grunneiere. Grunneierne har fått kontinuerlig informasjon om fremdrift, der det også har vært viktig med avklaringer i forhold til deres behov og ønsker. Den tette dialogen har vært veldig viktig, noe også grunneierne har satt stor pris på.

– Prosjektet har hatt høy fremdrift med god og tett dialog med berørte grunneiere og ansvarlige for infrastrukturen. Så nå er prosjektet lagt ut på anbud, med mål om oppstart allerede i siste halvdel av august, fortsetter Fiskvik.

– Når skal rundkjøringen stå ferdig?

– Rundkjøringen skal etter planen være ferdig i månedsskiftet november/desember. Men den siste finpuss, som grøntareal og lignende, blir gjort ferdig våren 2023.

Stenger ikke Havnegata 

Selv om det skal anlegges helt ny rundkjøring i Havnegata, vil ikke trafikken til og fra Sutterøy via Havnegata bli stanset helt. I alle  fall ikke i lengre perioder.

– Målet er at vi bygger rundkjøringen i to etapper, slik at vi kan lede all trafikk på den andre siden mens arbeidet pågår. På den måten slipper vi å etablere alternative trafikkløsninger i byggeperioden. Wessels veg, som kommer fra næringsområdet på Tangen, vil bestå som i dag til hele rundkjøringen er ferdigbygd, sier Fiskvik.

I tillegg til ny rundkjøring, vei og ledningsnett, vil Stjørdal kommune også sette opp gatebelysning i området. Dette anser vi som et viktig tiltak i forhold til sikkerhet. Både for bilister og myke trafikanter.

– Dette er noe Stjørdal kommune vil ta ansvar for, selv om det er fylkesveg. Det er mye trafikk i området, både på dag og kveldstid, avslutter Fiskvik, som håper at kommunen klarer å holde tidsplanene og alt er ferdig i god tid før det blir jul.