Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Reguleringsplaner - Vedtatte reguleringsplaner
Dropp navigasjonskoblinger
2-065 Fauskåsen hyttegrend
1-278 - Detaljregulering kvartal BS8
4-050 E14 Forra bru - Sona
4-055 Hegra barneskole
4-054 Hegra bruk
1-276 Breidablikkvegen 1, Stjørdal helsehus
1-081B Stokkanvegen 57 - vedtatt plan
1-210C Husbyåsen-mindre reguleringsendring
2-064 Tønsåsen boligfelt - endring av bestemmelser
3-047 og 3-32B Mæhre Husby og Arnstadåsen II
1-262 Havnegata 16, 18 og 20 a-c
4-049 Brattbekktjønna hyttefelt
1-254 Øymoen - Veisletta
1-245 Sandfærhus parkering - detaljplan
3-042 Rykken Nordre grendafelt
1-228-B Lekeareal ved Munkhauggata
3-044 Rykkja Vestre, grendafelt
1-263 Fosslia skole - områdeplan
1-252 Husbyjordet
1-255 E6 Helltunnelen - Værneskrysset med konsekvensutredning
2-062 Geving boligområde
1-244A Detaljplan B26 - Dregsethvegen
4-041 - Bergkunstmuseet
2-055A Veglo Miljøservice reguleringsendring
1-199B Del av Hjelseng gård reguleringsendring
1-253 Ydstines - Vedtatt reguleringsplan
2-059 Einbakken (Grendafelt)
1-248 Sutterøya industriområde
1-238 Fosslivegen gnr/bnr 100/51
2-042C Bjørgmyran vestre. Mindre endring
3-041 FV 42 - omlegging ved Skei
1-206 D Kjøpmannsgata 7
1-241 Ole Vigs gate 5-Nordregata 8 og 10
3-039 Arnstadåsen boligfelt, byggetrinn 4
2-058 Hell - Værnes, områdeplan
1-210 Husbyåsen K1 - barnehage
1-210C Husbyåsen boligfelt etappe 2
1-223 Reguleringsplan Prestmoen kulturpark
1-202 A Trondheim lufthavn Værnes mindre reguleringsendring gang- og sykkelveg
1-239 Kvislabakken barnehage og barneskole - busslomme og parkeringsplass - mindre reguleringsendring
1-200 C E6 Havnekrysset - Kvithammar, mindre reguleringsendring
1-235 Blinktunet- Blinkgata 2 og 4
4-044 Skåråen boligfelt 1.etappe, byggetrinn 3
1-212-A Lillemoen
1 - 225 Husbyfaret / Husbyvegen 38 - 40
Hopp til hovedinnhold

Vedtatte reguleringsplaner

 For vedtak av reguleringsplaner gjelder plan- og bygningslovens § 12-12.
Nylig vedtatte planer ligger til venstre på denne siden.

 
 

Reguleringsplaner i kart

Velg "Arealplaner" istedet for "Standardkart" under verktøy og velg "Stjørdal" som kommune.

 

Plan- og bygningsloven § 12-12. Vedtak av reguleringsplan:

Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til vedtak, eventuelt i alternativer. Av saksframlegget skal det framgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Kommunestyret må treffe vedtak senest tolv uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet. Er kommunestyret ikke enig i forslaget, kan det sende saken tilbake til ny behandling. Det kan gis retningslinjer for det videre arbeid med planen.

Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner i samsvar med kommunelovens regler når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel, og det er mindre enn fire år siden den ble vedtatt av kommunestyret.

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. § 1-9.

Når planen er vedtatt, skal registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet, når de blir direkte berørt underrettes særskilt ved brev. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgangen og frist for klage.

Planen med planbeskrivelse skal kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Oppdatert: 28.03.2019 09:40
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook