Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Samarbeid og eierinteresser - Eierskap - IKS Værnesregionen kl. § 27
Hopp til hovedinnhold

IKS Værnesregionen kl. § 27

 

Værnesregionen er et samarbeidsorgan mellom kommunene Frosta, Meråker, Malvik, Selbu, Stjørdal og Tydal kommuner og er organisert iht. kommunelovens §27.
 
Malvik, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal inngikk intensjonsavtale i oktober 2003. Frosta kommune sluttet seg til avtalen i 2006.
 
Virksomheten er underlagt de deltakende kommuners budsjett og instruksjonsmyndighet.
 
Samarbeidet ledes av et regionråd. Et arbeidsutvalg som består av deltakerkommunenes rådmenn forbereder saker for regionrådet og behandler saker etter delegert myndighet.
 
Ifølge vedtektenes §1 er formålet med samarbeidet:
 •  "etter oppdrag og på vegne av de deltagende kommuner å ivareta deltagernes og regionens interesser for å bedre tjenestesamarbeidet til innbyggerne, styrke og ivareta eksisterende arbeidsplasser og initiere nye prosjekter som kan gi et bredere og mer variert sysselsettingstilbud i regionen.
 • bidra til at de kvalitative sider ved å bo i samarbeidsregionen styrkes.
 • å utvikle en tjenesteregion hvor oppgavene også løses på tvers av kommunegrensene.
 • å styrke og videreutvikle regionen gjennom konkrete samarbeidsprosjekter.
 • å være et talerør overfor de regionale og sentrale myndigheter i saker av felles interesse".
Samarbeidet skal
 • Sikre gode service-og tjenestetilbud
 • Sterke kompetansemiljø
 • Redusere sårbarhet
 • Mer effektiv drift med kvalitativt bedre resultat til lavere kostnad
 • Se helhet i regionen
Følgene samarbeidsområder er etablert:
STØTTEFUNKSJONER.
 • IKT tjenester (5 kommuner)
 • Felles domene for tjenestesentra + sekretariatet
 • Felles saks-/arkivsystem (6 kommuner)
 • Elektronisk arbeidslister innen pleie/omsorg
 • WEB- basert kartinnsyn (5kommuner)
 • Portal-løsning, internett – intranett – ekstranett (5 kommuner)
TJENESTESAMARBEID.
 • Lønn/regnskap/Fakturering (4 kommuner)
 • Skatt (4 kommuner)
 • Arbeidsgiverkontroll (6 kommuner + 6 andre i Sør-Trøndelag
 • Barnevern (4 kommuner)
 • Legevakt (4 kommuner)
 • Innkjøp (6 kommuner)
UTVIKLINGSPROSJEKTER.
 • Arealplanlegging og deling/oppmåling
 • Kvalitets-/avvikshåndteringssystem
 • Kompetanse og rekruttering
 • Felles SNP i VR
 • VR helsekommune – Pilotprosjekt inne samhandling
  • Samarbeide om DMS
  • Felles kommuneoverlege, helsesøster og jordmor
  • Felles brukerkontor
  • Felles IT-løsninger mellom kommunene og helseforetak
  • Felles enhet innen rus og psykiatri
  • Ledelsesstruktur og organisering
  • Forebygging og folkehelse – modeller og områder
 
POLITISK STYRINGSSTRUKTUR.
Arbeidet har hittil i stor grad dreid seg om å bygge opp god kompetanse og kvalitet samt skape robusthet i organisasjonen. Det vil i løpet av året bli foretatt en evaluering av IKT og Lønn/regnskap og skatteoppkreving der også om samarbeidet gir lavere kostnader.
 
Oppdatert: 14.02.2011 10:34
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook