Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Selskapsformer

 

Aksjeselskap (AS)
Selskapet betraktes som en selvstendig juridisk enhet.
Aksjeeierne har et begrenset ansvar for selskapsgjelden dvs. at ansvaret er begrenset til aksjeinnskuddet. Selskapets kreditorer kan bare søke dekning i selskapets eiendeler og formue for øvrig.
 
Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av selskapet.
 
Eierne har myndighet gjennom generalforsamlingen dvs. at kommunen som aksjeeier ikke kan gi pålegg til selskapets styre uten at dette skjer i form av beslutning i generalforsamlingen.
 
Organisering av virksomhet i aksjeselskap reduserer risiko for kommunen.
 
Kommunalt foretak (KF)
Kommunelovens kap. 11 gir regler om kommunalt og fylkeskommunalt foretak.
I likhet med kommunal bedrift etter kommunelovens §11, er foretaket en del av kommunen som rettssubjekt og underlagt kommunestyret. Foretaket er ikke noe eget selskap med rettslig eller økonomisk selvstendighet.
 
Gjennom vedtektenes formålsbestemmelse fastsetter kommunestyret den virksomhet foretaket skal drive.
Kommunale foretak har ikke selvstendig partsstatus i forhold til domstoler og offentlige myndigheter.
Alle lover som gjelder for kommunal virksomhet gjelder for de kommunale foretakene.
 
Kommunale foretak gir deler av kommunal virksomhet større grad av fristilling fra de politiske beslutningsprosesser enn andre organisasjonsformer etter kommuneloven.
 
Foretaket ledes av et styre og en daglig leder. Dersom ikke kommunestyret har delegert til et annet organ å velge foretakets styre, er det kommunestyret selv som velger styremedlemmene, jfr. kommunelovens § 62, 2 ledd.
Som en del av kommunen er foretaket underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet.
 
Rådmannen har ingen instruksjons-og omgjøringsmyndighet overfor styret og daglig leder.
 
Kommunale foretak er aktuell for virksomhet som ikke har stort omfang av offentlig myndighetsutøvelse og hvor kommunen vil ha fullt ansvar.
 
Interkommunalt selskap (IKS)
Lov av 29.januar 1999 nr.6 omhandler interkommunale selskaper (IKS).
Interkommunale selskap er rettslig og økonomisk skilt fra deltakerkommunene.
Hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for en andel av selskapets samlede forpliktelser.
Dette skiller interkommunale selskaper fra aksjeselskap, hvor deltakeransvaret er begrenset.
 
Interkommunalt selskap gir i forhold til aksjeselskap større innflytelse over forvaltningen av det interkommunale selskapet.
 
Selskapets øverste myndighet er representantskapet som består av minst ett medlem fra hver kommune. Representantskapet er eiernes organ, og deltakerkommunenes eiermyndighet utøves av representantskapet. Dette betyr at den enkelte deltakerkommune ikke kan utøve eiermyndighet direkte overfor selskapets styre eller administrasjon.
 
Deltakerkommunene kan gjennom representantskapet treffe vedtak som binder styret og representantskapet kan omgjøre vedtak som styret har truffet.
 
Styret har samme myndighet som et aksjeselskap
Kan ikke gå konkurs.
 
Interkommunalt samarbeid
Kommunelovens § 27 har regler om samarbeidsavtaler mellom kommuner og/eller fylkeskommuner når samarbeidet er organisert med eget styre og paragrafen gjelder bare samarbeid som ikke er organisert som eget rettssubjekt.
 
Flere kommuner kan inngå avtale om å løse oppgaver i fellesskap uten at det dannes et interkommunalt selskap.
 
Styret har begrenset avgjørelsesmyndighet og myndighet til å ta avgjørelser bare i saker som angår virksomhetens drift og organisering.
Styrets rolle og forhold til samarbeidskommunene må utformes i vedtektene.
 
Stiftelser
Stiftelsesloven av 15.06.01 regulerer rettsforholdet for stiftelser. En stiftelse er et selveiende rettssubjekt og har derfor ikke eiere eller deltakere.
 
Stiftelsen ledes av et styre oppnevnt i tråd med stiftelsens vedtekter. Stiftelsen må ha et bestemt formål og er en egnet organisasjonsform for løsning av bestemte oppgaver som man ønsker å skille ut og gi full selvstendighet.
Oppdatert: 04.12.2014 16:19
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook