Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Samarbeid og eierinteresser - Eierskap - Stjørdal industri Asvo AS
Hopp til hovedinnhold

Stjørdal industri Asvo AS

 

 

Stjørdal Industri AS og Asvo AS(Stjørdal arbeidssamvirke) ble i 2009 innfusjonert i Stjørdal Industri Asvo AS.  Dessuten ble ansatte og utstyr ved de kommunale enhetene Fossliåsen dagsenter og KAT (kommunal arbeidstreningsbedrift) overført til Stjørdal Industri Asvo AS.
​ 
Ifølge vedtektenes § 4 er selskapets aksjekapital kr.744.742 fordelt på 744742 aksjer, hver pålydende kr.1,-.
 
Aksjefordeling etter gjennomført fusjon og emisjon er følgende:
  • Stjørdal kommune eier 62,04% av aksjene,
  • Nord-Trøndelag fylkeskommune 15,21%,
  • Meråker kommune 10,79% og
  • private aksjonerer til sammen 11,96%.
Vedtektenes §3 ”Virksomhet” siteres:
”Selskapet har som formål gjennom egen produksjon av varer og tjenester, og på oppdrag for eksterne aktører å tilby ulike former for tiltak og tjenester innen arbeidsmarkedstiltak. Tiltakene retter seg mot arbeidspraksis, tilrettelagt arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid. I tillegg skal selskapet erverve og eie fast eiendom med det formål å skaffe lokaler som selskapets virksomhet skal drives fra og drive utleie av fast eiendom i den grad deler av selskapets eiendom ikke nyttes til egen drift. Verdier som skapes i selskapet skal disponeres i tråd med formålet og kan ikke utbetales som utbytte til aksjonærene.”
 
Vedtektenes § 5 omhandler ledelse/styre. §5 siteres:
”Selskapets styre består av fra fem til syv medlemmer. Fra tre til fem styremedlemmer samt 3 varamedlemmer, velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal hvert år velge styrets leder og styrets nestleder blant de valgte styremedlemmene.
Tjenestetiden for medlemmer valgt av generalforsamlingen er to år. Tjenestetiden for så nær halvparten av disse medlemmer som mulig, utløper hvert år.
De ansatte velger to styremedlemmer blant de ansatte med to varamedlemmer. Tjenstetiden er to år.”
 
Stjørdal kommune gir et årlige driftstilskudd til virksomheten- ved tidligere ASVO . I budsjett 2010 er bevilget kr.860.000.
 
Selskapet startet opp virksomheten 01.01.2010 .
 
Stjørdal kommune ønsker å kjøpe ut de private aksjonærene. Hvis selskapet i sin helhet blir offentlig eid blir det ikke nødvendig å lyse ut på anbud tjenestene ved Fossliåsen dagsenter og KAT.
 
Mekanisk avdeling har i flere år gått med underskudd og styret har besluttet at mekanisk avdeling legges ned og TIA tiltaket avvikles. Bedriften er inne i en krevende innkjørings og omstillingsfase.
 
Oppdatert: 14.02.2011 10:08
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook