Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Samarbeid og eierinteresser - Eierskap - Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS
Hopp til hovedinnhold

Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS

 

Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Trondheim, Orkdal og Stjørdal.
 
Selskapet ble opprettet i januar 2006.
 
Stjørdal kommunes eierandel er 3,1 % og eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser i henhold til sin eierandel. Stjørdal kommunes innskuddsplikt skjedde ved overføring av havneanlegg, havnearealer, terminalbygg og innretninger til selskapet, jfr. selskapsavtalens pkt. 1 - 4 "Deltagernes innskuddsplikt". Stjørdal kommunes andeler i selskapet er kr.17.606.000,-.
 
Fra årsrapport 2009 siteres:
Selskapet har som formål "å samordne all kommunal havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet. I tilknytning til dette skal TIH på vegne av deltakerkommunene ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter havne- og farvannsloven påligger kommunene, samt håndheve de bestemmelser som etter havne- og farvannsloven med forskrifter Gjelder innenfor kommunenes felles havnedistrikt.”
 
Selskapsavtalens 1 - 2 Formål siste setning siteres:
"For at havnen skal kunne opprettholde og videreutvikle trafikkgrunnlaget, skal TIH kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet virksomhet, herunder samferdselsspørsmål og næringsutvikling som innenfor samarbeidsområdet finnes hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig for havnefellesskapet og det næringsliv havnen skal betjene."
 
Representantskapet består av 16 medlemmer hvorav Stjørdal kommune har et medlem. Styret har 6 medlemmer. Alle eierkommunene skal være representert i styret.
 
Driftsresultatet for 2009 er 10,3 mill.kr (driftsmargin 11,4%) mot 9,8 mill.kr for 2008 (driftsmargin 11,1)
 
Endret økonomisk situasjon i 2009 har medført et betydelig fall i volum for godstrafikken i forhold til foregående år.. Dette har gitt negative utslag for havnevirksomheten.
 
Totalt for selskapet har antall skipsanløp gått ned med 9%, bruttotonnasjen har gått ned med 7% og lastmengde målt i antall tonn gods har gått ned med 18%.
 
Stjørdal havn har en nedgang i antall anløp med 25%, i antall bruttotonn med 16% og i antall tonn gods med 21%.
 
Årets resultat etter skatt på kr.10.152.000,- er tilført disposisjonsfondet.
 
Oppdatert: 14.02.2011 10:31
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook