Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Tjenestebeskrivelser - Fysio- og ergoterapitjeneste barn/unge
Hopp til hovedinnhold

Fysio- og ergoterapitjeneste barn/unge

Fysioterapi er en del av vårt helsetilbud. Dersom du har dårligere funksjonsevne på grunn av alder, sykdom eller en skade, kan våre fysioterapeuter hjelpe deg.  Fysioterapeuter undersøker, behandler og gir opptrening.

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. 

Tjenesten består av  kommunale fysio- og ergoterapeuter. Privatpraktiserende fysioterapeuter som mottar driftstilskudd er også organisasjonsmessig plassert her. De kommunalt ansatte fysio- og ergoterapeutene, som jobber med barn, er lokalisert på Stjørdal Helsesenter 2. etg. Adressen er Breidablikkvn. 3. 

Tjenestetilbudet er regulert av kommunehelseloven og omfatter:

 • å fremme helse og forebygge sykdom, skade og lyte
 • diagnose og behandling
 • medisinsk habilitering og rehabilitering

Guri Lyngstad er fagkoordinator for fysio- og ergoterapitjenesten, samtidig som hun er kommunens rehabiliteringskoordinator.

Vi har delt opp tjenestetilbudet i forhold til alder:

 • Barn/unge (0 - 18 år)
 • Voksne

Fysioterapi barn/unge

Kartlegging

 • undersøkelse, observasjon og vurdering av motorikk
 • utredningen skjer i samarbeid med foreldre, og evt. aktuelle fagpersoner, i hjem, barnehage skole eller Helsesenteret.

Tjenester/tiltak

 • tiltak blir iverksatt etter behov/utredning;
 • råd og veiledning
 • behandling
 • trening/ bassengtrening
 • tilrettelegging i hjem, barnehage og skole
 • habilitering av kronisk syke og barn med funksjonsnedsettelser
 • sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid.
 • Barseltreff
 • Lavterskeltilbud for barn henvist fra helsestasjon
 • Trenings  - og aktivitetsgruppe for barn med overvekt

Tiltakene er i hovedsak tverrfaglige og tverretatlige.  

Ergoterapi barn/unge

Kartlegging

 • undersøkelse, observasjon og vurdering av ferdigheter/motorikk
 • tett samarbeid med barnefysioterapeutene, ellers samarbeid med personer knyttet til det enkelte barnet, f.eks foreldre, pedagog, PPT, habiliteringstjenesten, hjelpemiddelsentralen.

Tjenester/tiltak

 • Tekniske hjelpemidler, søknad/vurdering/utprøving/tilpasning av disse.
 • Råd og veiledning ift dagliglivets aktiviteter, personlig hygiene, hjem / skole og fritid.
 • Trening vedr. dagliglivets aktiviteter med fokus på mestring og deltakelse.
 • Bistår ved tilpasning eller nybygg, både private boliger og kommunale bygg, for å sikre tilgjengelighet for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser.
 • Sansestimulering

 

Oppfølging fra fysio- og ergoterapeutene

 • deltagelse i ansvars- og basisgrupper
 • veiledning av annet personale (f.eks. skole/barnehage)
 • følger opp det enkelte barn mht tilrettelegging for aktivitet og deltagelse, gjelder både i heimen, skolen og barnehagen.

Kommunen driver et hjelpemiddellager i Yrkesvn.6.

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet

Kriterier/vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Barn og ungdom henvises til både fysioterapi og ergoterapi , fra helsestasjon/ skolehelsetjeneste, lege, sykehus/habiliteringstjenesten, PPT, barnehage, skole og fra foreldre direkte.

Pris

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.

For 2019 er egenandelstaket 2085 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

 • barn under 16 år
 • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

Brosjyrer

Beslektede tjenester

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Besøksadresse:

Fysio og ergoterapitjenesten for barn og unge

Helsesenteret, Breidablikkveien 3, 7500 Stjørdal

 Eksepedisjon

Fysio og ergoterpaitjenesten Breidablikkveien 1, 7500 Stjørdal

Ekspedisjonen betjenes av kontorfullmektig Randi Sagen, tlf. 74804415 tirs - fre 9 - 15

Ekspedisjonen ligger i 1. etg DMS - bygget.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

Oppdatert: 10/05/2019
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook