Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Tjenestebeskrivelser - Fysio- og ergoterapitjeneste voksne
Hopp til hovedinnhold

Fysio- og ergoterapitjeneste voksne

Fysioterapi er en del av vårt helsetilbud. Dersom du har dårligere funksjonsevne på grunn av alder, sykdom eller en skade, kan våre fysioterapeuter hjelpe deg.  Fysioterapeuter undersøker, behandler og gir opptrening.

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. 

Tjenesten består av alle kommunens fysio- og ergoterapeuter. Privatpraktiserende fysioterapeuter som mottar driftstilskudd er også organisasjonsmessig plassert her.

De kommunalt ansatte fysio- og ergoterapeutene er lokalisert i DMS - bygget 1. etg.

Tjenestetilbudet er regulert av kommunehelseloven og omfatter:

 • å fremme helse og forebygge sykdom, skade og lyte
 • diagnose og behandling
 • medisinsk habilitering og rehabilitering

Guri Lyngstad er fagkoordinator for fysio- og ergoterapitjenesten.

Vi har delt opp tjenestetilbudet i forhold til alder:

 • Barn/unge (0 - 18 år)
 • Voksne

Ergoterapi voksne

Ergoterapeuter har aktivitet som virkemiddel, og arbeider med personer som har problemer eller står i fare for å tape funksjoner knyttet til aktivitet og aktivitetutførelse.

Målet med ergoterapi i forhold til voksne er at de opplever sosial verdsetting og deltakelse i samfunnet, trygghet og mestring i egen hverdag og selvhjulpenhet i meningsfylte aktiviteter.

Målet er også å forebygge ulykker, passivitet, isolasjon og nye aktivitetstap.

Kartlegging

 • undersøkelse, observasjon og vurdering av ferdigheter/motorikk
 • tett samarbeid med fysioterapeutene, ellers samarbeid med nærpersoner knyttet til den enkelte, f.eks pårørende, lege, personell på institusjoner/bosenter/hjemmebaserte tjenester, hjelpemiddelsentralen.

Tjenester/tiltak

 • Tekniske hjelpemidler, søknad/vurdering/utprøving/tilpasning av disse.
 • Råd og veiledning ift dagliglivets aktiviteter, hjem, arbeid, fritid og skole.
 • Trening vedr. dagliglivets aktiviteter, med fokus på mestring og deltagelse
 • Bistår ved tilpasning eller nybygg, både private boliger og kommunale bygg, for å sikre tilgjengelighet for voksne med ulike funksjonsnedsettesler.

Fysioterapi voksne

Kommunens fysioterapivirksomhet er lovpålagt gjennom Kommunehelsetjenesteloven.

Kommunefysioterapeutene prioriterer brukere med sammensatte funksjonsproblem, der vi har fokus på å ivareta funksjonsevne og egen mestring.

Kartlegging

Undersøkelse og vurdering av funksjonsdiagnose.

Tjenester/tiltak

Tiltak blir iverksatt etter behov/utredning:

 • informasjon, råd og veiledning i forhold til å opprettholde/gjenvinnne/bedre funksjonsevne, muligheter og livskvalitet
 • gjennomføre behandlings-, habiliterings- og rehabiliteringsopplegg
 • trening/ bassengtrening
 • tilrettelegging i hjem arbeidsplass, evt. videregående skole
 • habilitering av kronisk syke og funksjonshemmede
 • sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid
 • tilpasning og utprøving av tekniske hjelpemidler

Oppfølging fra fysio- og ergoterapeutene

 • deltagelse i ansvars- og basisgrupper
 • veiledning av annet personale, eks. pårørende og personell på institusjoner
Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet

Kriterier/vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Voksne henvises til både fysioterapi og ergoterapi via direkte kontakt fra dem selv, eventuelt fra pårørende, lege, sykehus, brukerkontoret, hjemmebaserte tjenester, sykeheim/bosenter, rehabiliteringsinstitusjoner .

Pris

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.

For 2019 er egenandelstaket 2085 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

 • barn under 16 år
 • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

Brosjyrer

Beslektede tjenester

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Besøksadresse:

Fysio - og ergoterapitjenesten , Breidablikkveien 1, 7500 Stjørdal

Ekspedisjonen betjenes av kontorfullmektig Randi Sagen, tlf. 74 80 44 15 tirs - fre 9 - 15

Ekspedisjonen ligger i 1. etg. på DMS bygget (Distriktsmedisinsk senter i Breidablikkveien)

Se åpningstider.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

Oppdatert: 10/05/2019
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook