Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er helsehjelp som gis hjemme hos pasienten. Du må søke kommunen om hjemmesykepleie.

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. 

Kvalitetsindikatorer/kriterier

Faglig vurdering av behov foretas av fagperson i samarbeid med søker.

Det vil bli foretatt en individuell vurdering - hvor det blir lagt vekt på brukerens nivå og mulighet for egenomsorg.

Hjemmesykepleien kan gi hjelp på områder som brukeren selv ikke mestrer.

Kvalifikasjonskrav for tjenesteutøver

Offentlig godkjent sykepleier eller hjelpepleier. I tillegg har enkelte videreutdanning eks. geriatri, onkologi, psykiatri m.m.

Avvikshåndtering

Vedtak om hjemmesykepleien kan påklages etter lov om helsetjenester i kommunene § 2 - 3. Skriftlig klage til Fylkeslegen sendes via Forvaltningskontoret. Nødvendig råd og veiledning om saken, muligheter for dekning av kostnader ved eventuell klage og skriving av klageerklæring fås ved henvendelse til Forvaltningskontoret VR. Klagefristen er 4 uker fra dette vedtaket er mottatt.

Trenger du informasjon: Kontakt Servicetorget på telefon 74 83 35 00, telefaks 74 83 35 99, eller pr e-post: servicetorget@stjordal.kommune.no

Kriterier/vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Pris

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer
Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsfrist

Behandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
Oppdatert: 27/12/2018
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook