Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Middag

Matombringing er en ordning hvor du får mat brakt hjem til deg. Det er tilbud kommunen har for de som har vanskeligheter med å få laget middag til seg selv.

Bor du hjemme og har problemer med å få laget middag til deg selv, kan du få maten tilkjørt. Tilbudet kan bestå av varm eller fryst middag som bringes hjem til deg én eller flere dager i uken.

Tilbudet består av kald middagsmat som blir brakt hjem til deg en eller flere ganger i uken.

Målgruppe

Eldre eller funksjonshemmede som bor hjemme

Kriterier/vilkår

Sykdom, alder eller andre årsaker gjør at du ikke er i stand til å ivareta ditt ernæringsbehov.

Personer som ikke makter eller ser seg i stand til å lage seg et fullverdig middagsmåltid. Personer som ikke makter å komme seg ut for å kjøpe seg middagsmat ved Stjørdal Aktivitetssenter eller andre steder.

Pris

Betalingsordning: Sonekontorene fakturerer grunnlag for betaling av varmmatombringing den 5. i hver måned. Grunnlaget overføres elektronisk til kommunal fakturering. Økonomikontoret følger opp grunnlaget med utsending av regninger.

Brosjyrer

Sentralkjøkkenet på Sutterø lager all middag til bosenter, institusjoner og hjemmeboende, og det er kun kald middag som leveres ut fra sentralkjøkkenet.

Fides leverer middag til Lånke bosenter, Hegra bosenter, Skatval bosenter, Stjørdal bosenter, Fosslia bosenter, Halsen sykeheim, Distriktsmedisinsk senter og Stjørdal aktivitetssenter på mandag, onsdag og fredag.

Frivillige/og eller hjemmesykepleien bringer middag ut til hjemmeboende i sine respektive soner fra Lånke, Hegra og Skatval bosenter på de samme dagene.

Hjemmeboende i Halsen sone mottar middag fra sentralkjøkknet på tirsdag og torsdag. Det er Fides som kjører ut maten. Stjørdal taxi leverer ut varm middag til Halsen sone fra Stjørdal aktivitetssenter.

Samarbeidspartnere

Fides

Frivillige

Tjenesten er ikke lovpålagt. Matombringing kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett på tjenesten. I slike tilfeller ytes tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om matombringing, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Forvaltningskontoret VR, Pb 133, 7501 Stjørdal

Behandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tilbakemelding på ordningen med varmmatombringing og kvaliteten på tjenesten/maten rettes til Forvaltningskontoret VR.

Oppdatert: 14/01/2019
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook