Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Tjenestebeskrivelser - Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig
Hopp til hovedinnhold

Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig


Ordningen skal bidra til etablering i egen bolig og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.
Tilskuddet har også som formål å bidra til at husstanden som har skaffet seg en nøktern bolig, settes i stand til å beholde denne gjennom nødvendige tilpasninger og eventuell refinansiering.  

Målgruppe

Ordningen er sterkt behovsprøvd og rettet mot vanskeligstilte. Med vanskeligstilte menes blant annet bostedsløse, rusmiddelavhengige, flyktninger og personer med nedsatt funksjonsevne.

Kriterier/vilkår

Boligen skal være nøktern, både når det gjelder størrelse og kostnader. Videre skal boligen være godt egnet for en eventuell funksjonshemning.

Det legges vekt på at husstandens situasjon er av varig karakter. Ved tilskudd til tilpasning skal det legges spesielt vekt på at noen i husstanden har behov for spesialtilpasning, for å kunne bli boende i boligen over tid.

Tilskuddet kan benyttes til
* etablering i egen eid bolig
* tilpasning av bolig for personer med nedsatt funksjonsevne
* refinansiering

Brosjyrer

Søknaden skal skrives på skjema HB 7.S.13. Blanketten får du fra kommunen eller fra lenken over.
Du får mer informasjon og søknadsskjema på Husbanken nettside
Har du spørsmål om ordningen, kontakt Stjørdal kommunes servicetorg på 74 83 35 00

Søknaden sendes til

Stjørdal kommune, Postboks 133, 7501 Stjørdal

E-post: postmottak@stjordal.kommune.no

Behandling

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Du får skriftlig svar på din søknad.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

Oppdatert: 08/01/2019
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook