Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Tjenestebeskrivelser - Utleie torgplass og gategrunn
Hopp til hovedinnhold

Utleie torgplass og gategrunn

Utleie torgplass og gategrunn

Stjørdal kommune leier ut plasser/areal på torget og i gågata til bruk for handel utenom fast utsalgssted (torghandel). Paviljongen kan også leies. Lag og foreninger er fritatt for avgift. Juletresalg i gågata er gratis, men det må søkes om leie av plass. Utleie i annen ervervsmessig handelsøyemed betaler en leieavgift etter regler som er vedtatt av Stjørdal Formannskap den 19.12.96. Stjørdal torg er inndelt i 14 felter på 64 m2 . Innen hvert felt kan det tildeles 4 torgplasser (A-D). Ingen torghandler kan tildeles mer enn ett felt.

STØRRELSE TORGPLASSER
Torget:
Torgplass a, b, c eller d ca. 16 m2.
Bilplass 1, 2, 3, 4 eller 5 - 64 m2.

Gågata:
Nedre del 10 plasser – hver plass ca. 8 m.
Øvre del 10 plasser – hver plass ca. 8 m.

Målgruppe

Bedrifter, lag og organisasjoner eller enkeltpersoner som ønsker å selge, profilere seg eller underholde på torget eller i gågata i Stjørdal.

Kriterier/vilkår

Torgavgiften betales ikke tilbake dersom torgplassen/gategrunn ikke benyttes. Leide plasser kan ikke overdras eller framleies. Fakturering skjer på grunnlag av fastsatte priser, og sendes leietaker. På søn- og helligdager samt 1. og 17. mai skal det ikke foregå torgsalg. På torget/gågata er det forbudt å bruke jordspyd på grunn av fare for skade på fjernvarmerør. Gate/torgplassen kan tidligst tas i bruk en halv time før fastsatt tid for torghandel, og skal være ryddet og rengjort innen en halv time etter at handelen er sluttet. For gate/torgsalg gjelder kommunens forskrifter om torghandel. Tillatelse fra Mattilsynet må foreligge ved omsetting av næringsmidler, og fra politiet ved omsetting av brukte og kasserte ting. Handelen må ikke drives til sjenanse for andre gate/torghandlere og publikum. Gate/torgselgere skal rette seg etter de regler og påbud teknisk drift eller politiet gir, og kan bli vist bort fra gate/torget hvis påbudene ikke etterkommes. Stjørdal kommune forbeholder seg retten til å disponere gate/torget til annet bruk ved spesielle anledninger. Faste plasser som ikke er tatt i bruk kl. 10.00, kan den dagen utleies til andre gate/torgselgere. Salgsbil/vogn tillates kun brukt i østre feltrekke, og kun når hele feltet leies. Vestre feltrekke brukes kun unntaksvis til salgsvirksomhet når alle andre felt er utleid. Salgsbiler med lekkasje vil bli fjernet og bilene skal ikke gå på tomgang over tid.

Pris

Det betales leie etter fastsatte satser for noen formål.

Brosjyrer

Det må søkes om torgplass til Stjørdal Kommune, Servicetorget. Kontroll med leietakere/utleie og oppsyn på torg/gågate utføres av Etat Teknisk drift. Leietaker er pliktig til å ha med seg godkjent søknad – Godkjenningsbevis – på salgsstedet.

VED LEIE AV GÅGATA (KJØPMANNSGT)

Ved større arrangemment skal ansvarlige for arrangementet søke brannsjefens tillatelse, minst 14 dager i forvegen. Ansvarlig  skal i søknaden utarbeide og sende skisse over oppsett og plassering av biler, vogner, telt ol. Det skal tas hensyn til brannvesenets vedlagte situasjonsplan / angrepsplan over området. Oppstår vesentlige negative endringer i brannvesenets innsatsplaner, skal disse legges frem for tilsynsmyndigheten (brannsjefen).

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist

Søknaden sendes til

Stjørdal kommune Postboks 133,

7501 Stjørdal

postmottak@stjordal.kommune.no

Behandling

Søknad om torgplass behandles og avgjøres av Servicetorget iflg. godkjente rutiner.

Behandlingstid

Søknaden vil normalt bli behandlet omgående og senest innen 1 uke fra søknaden er mottatt.

Klagemulighet

Klage på vedtaket må være innlevert Stjørdal kommune etat Teknisk drift innen 3 uker etter at brevet er mottatt. Klagen må begrunnes og andre opplysninger som har betydning for saken, bør nevnes. Klage behandles i Stjørdal formannskap Avslag på søknad om torgplass m.m. og tilbakekalling av tillatelsen kan påklages til komite plan og næring. Klage på torgavgiften rettes til Stjørdal formannskap.

Oppdatert: 29/01/2019
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook