Driftstilskudd til ordinære barnehager

Driftstilskudd til ordinære barnehager

Kommunen skal gi driftstilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass.

Driftstilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale ordinære barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret. Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager §3

Stjørdal kommunes driftstilskudd 2021
Driftstilskudd til ordinære barnehager
Aldersgruppe Satser for driftstilskudd per plass (100%)
Barn 0-2 år kr 228 122
Barn 3-6 år kr 108 883

 

Se også Utdanningsdirektoratet for kapitalsats og driftstilskudd til private familiebarnehager.
 

Kompensasjon til private barnehager for refundert foreldrebetaling

Private barnehager skal motta kompensasjon for inntektsbortfallet de har i forbindelse med  foreldrebetaling i perioden barnehagen må holde stengt.

Søknad om kompensasjon sendes kommunen. Søknadsfrist er 1. mai 2020.

Du kan lese mer om ordningen, beregninger og maler for søknad på udir.no