Grunnskoleteam

Grunnskoleteam

PPT i Værnesregionen er organisert i to team på grunnskoleområdet.

Grunnskoleteam 1: Teamleder Ann Karin Ulvnes

 

 • Lånke skole
 • Elvran skole
 • Tydal barne og ungdomsskole
 • Øverbygda skole
 • Selbu ungdomsskole
 • Kvislabakken skole
 • Haraldreina skole
 • Fosslia skole
 • Bell skole
 • Stokkan ungdomsskole

 

Grunnskoleteam 2: Teamleder Kristin Hognestad

 • Meråker skole
 • Forradal oppvekstsenter
 • Hegra barneskole
 • Fagerhaug Kristne skole
 • Skjelstadmark oppvekstsenter
 • Fagerhaug international school
 • Frosta skole
 • Halsen ungdomsskole
 • Hegra ungdomsskole
 • Halsen skole
 • Skatval skole


Teamene jobber etter henvendelser fra skoler, elever selv eller foresatte, og deltar ved de fleste skoler i tverrfaglige team sammen med skolens ledelse, helsesøster, barnevern og evt. andre.

Henvisning til PPT

Systemarbeid og organisasjonsutvikling for elever med særlige behov

Rådgiverne i de to teamene veileder skolen i forkant av henvisning, og skal bidra i fht. å legge opplæringa bedre til rette for den enkelte elev, og å finne riktig tiltak tidlig. På oppdrag fra skolen kan vi ha forelesninger eller workshops for alle ansatte. Alle skoler kan henvise systemsak til PPT.

I enkeltsaker jobber vi også med å utvikle systemet rundt den enkelte elev, for å bedre ivareta elevens særskilte behov. PPT kan bidra med kompetanseoppbygging i personalgrupper som er ansvarlige for enkeltelevers opplæring.
 

Sakkyndig vurdering

PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder særlig å tilrå rett til spesialundervisning etter Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa §5-1. Vi utreder elevens behov, forutsetninger og utfordringer, og skal ha fokus på elevens utviklingsmuligheter. PPT er rådgivende og veiledende når det gjelder opplæringens innhold, metoder, organisering og omfang.