Skoleteam

Skoleteam

PPT i Værnesregionen er organisert i to team på skoleområdet.

Skoleteam 1: Teamansvarlig Ann Karin Ulvnes

 • Bell skole
 • Elvran skole
 • Fosslia skole
 • Halsen skole
 • Haraldreina skole
 • Kvislabakken skole
 • Selbu ungdomsskole
 • Selbustrand skole
 • Stjørdal voksenopplæringssenter
 • Stokkan ungdomsskole
 • Tydal barne- og ungdomsskole
   

Skoleteam 2: Teamansvarlig Gjertrud Berg

 • Fagerhaug international school
 • Fagerhaug kristne skole
 • Flora Montessoriskole
 • Forradal oppvekstsenter
 • Frosta skole
 • Halsen ungdomsskole
 • Hegra barneskole
 • Hegra ungdomsskole
 • Lånke skole
 • Meråker skole
 • Skatval skole
 • Skjelstadmark oppvekstsenter


Teamene jobber etter henvendelser fra skoler, elever selv eller foresatte, og deltar ved de fleste skoler i tverrfaglige team sammen med skolens ledelse, helsesøster, barnevern og eventuelt andre.

Henvisning til PPT


Systemarbeid og organisasjonsutvikling for elever med særlige behov

Rådgiverne i de to teamene veileder skolen i forkant av henvisning, og skal bidra i fht. å legge opplæringa bedre til rette for den enkelte elev, og å finne riktig tiltak tidlig. På oppdrag fra skolen kan vi ha forelesninger eller workshops for alle ansatte. Alle skoler kan henvise systemsak til PPT.

I enkeltsaker jobber vi også med å utvikle systemet rundt den enkelte elev, for å bedre ivareta elevens særskilte behov. PPT kan bidra med kompetanseoppbygging i personalgrupper som er ansvarlige for enkeltelevers opplæring.
 

Sakkyndig vurdering

PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder særlig å tilrå rett til spesialundervisning etter Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringslova) §5-1. Vi utreder elevens behov, forutsetninger og utfordringer, og skal ha fokus på elevens utviklingsmuligheter. PPT er rådgivende og veiledende når det gjelder opplæringens innhold, metoder, organisering og omfang.

Følg oss gjerne på Instagram: pptivarnesregionen