Team for videregående opplæring

Team for videregående opplæring

Videregåendeteamet sørger for at ungdom som er i videregående opplæring får egnet rådgivningstilbud og bidrar til at de får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Team for videregående opplæring betjener tre videregående skoler: 

Ole Vig videregående skole

Meråker videregående skole 

Aglo videregående skole

Vi har fast kontortid som en del av skolens Elevtjeneste. 
 
Videregåendeteamet utarbeider sakkyndige vurderinger ved behov for spesialundervisning, inntak til særskilt prioritert Vg1, søknad om rett til inntil to år ekstra i videregående opplæring, søknad om tegnspråkopplæring, punktskriftopplæring med mer. 
 
Videregåendeteamet skal hjelpe de videregående skolene og opplæringsbedriftene med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen best mulig til rette for elever med særskilte behov.

Henvisning til PPT

Teamleder Frode Lauvsnes