Reglement for Stjørdal kommunes skolefritidsordninger (SFO)

Reglement for Stjørdal kommunes skolefritidsordninger (SFO)

Betaling

Kommunestyret fastsetter satser for opphold i SFO. Det betales fra 1. til 30. hver måned. August og juni faktureres for antall dager det er åpent. Giro med krav om betaling sendes ut i begynnelsen av hver måned. Betalingsfrist er 15. i hver måned. Dersom betaling ikke finner sted innen fristen, sendes purring og senere inkassovarsel, og det beregnes morarenter og purregebyr. Dersom betaling fortsatt uteblir, sendes melding om oppsigelse av plassen. Ny plass i SFO kan ikke gis dersom det foreligger ubetalt faktura.

De fleste SFOer har kost. Kostpenger faktureres sammen med betaling for opphold hver måned.

Søskenmoderasjon

For familier med 2 eller flere barn samtidig i SFO betales full pris for det første, deretter gis det 30% søskenmoderasjon for de øvrige.

Moderasjon på økonomisk grunnlag

Det er anledning til å søke om moderasjon på økonomisk grunnlag for barn med opphold i skolefritidsordningen dersom foreldrebetalingen for ett skoleår utgjør mer enn 6 prosent av husholdningens inntekt siste år, eller varig nedgang i inntekten til husholdningen gjør at foreldrebetalinga for ett skoleår utgjør mer enn 6 prosent av inntekten til husholdningen.

For søknader før 1. august gjelder kommunen sitt vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjelder vedtaket fra første heile måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Barn med særskilte behov

Barn med store særskilte behov har rett på plass i SFO. Tilbudet på 5.-7. trinn skal være gratis, det betales kun for kost.

Fritak for betaling ved sykdom

Når barnet har fravær på mer enn 1 måned sammenhengende pga. sykdom kan det etter søknad gis fritak for betaling av oppholdsutgiftene for hele sykdomsperioden. Sykdomsperioden må dokumenteres med legeerklæring. Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider.

Permisjon

Det gis ikke permisjon med betalingsfritak. Dersom barnet ikke lenger har behov for plassen, må den sies opp etter vanlige regler.

Fravær

Når fraværet er planlagt, må SFO få beskjed på forhånd. Ved barns fravær pga. sykdom må SFO varsles så snart som mulig.

Åpningstider

SFO har åpent fra 1. skoledag i august til siste skoledag i juni med unntak av perioden julaften til og med 1. nyttårsdag og mandag til onsdag før skjærtorsdag. Den daglige åpningstiden skal være innenfor tidsrommet 06.45 - 16.45. Åpningstiden tilpasses behovet ved den enkelte skole. I skolens fridager er SFO åpent såfremt det er påmeldt 3 eller flere barn.

Planleggingsdager

SFO skal ha 5 planleggingsdager i løpet av året. Planleggingsdagene fastsettes samtidig som årets skolerute. Det gis ikke betalingsreduksjon for planleggingsdagene. Barn med helplass kan benytte SFO i all åpningstid, og de med halvplass halvparten av skolens fridager.

Oppsigelse og endring av plass

Plassen i SFO sies opp/endres ved å bruke det elektroniske skjemaet på kommunens hjemmeside. Oppsigelsesfristen er 1 mnd. regnet fra den 1. i måneden. Oppsigelsen kan ikke gis tilbakevirkende kraft. Det skal betales for hele oppsigelsestiden. Alle endringer av tilbud skal skje fra den 1. i måneden. Alle henvendelser rettes til SFO leder eller rektor.

Forsikring

Barn i SFO omfattes av Stjørdal kommunes barneforsikring.

Foreldreråd

Foreldrerådet og samarbeidsutvalg ved skolen skal også ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder SFO slik at det gir barna muligheter til aktivt å utnytte sin fritid til allsidig lek og utfoldelse.

Vedtatt i Utvalg kultur og levekår 16.03.21