Ungdom som ressurs

Ungdom som ressurs

Ungdom er nåtidens og fremtidens ressurser.

Gjennom « ungdom som ressurs» skal vi arbeide for å finne ungdommenes egne ressurser og veilede ungdom i rett retning i ulike livsfaser de befinner seg i.

Vi ønsker å gi ungdom, som av en eller annen grunn strever med å finne plassen sin på skolen eller på fritiden, en mulighet og finne ut hvilke ressurser de selv har.

Oppgavene og aktivitetene har blitt tilpasset hver enkelt ungdom og gitt muligheter til å bygge psykiske og fysiske muskler for å bli robuste i hverdagen og mer bevisste på sine styrker og svakheter.

Dette gjør vi blant annet gjennom:

Sommerjobbprosjektet

Ungdom som strever med å finne seg jobb i løpet av skolens sommerferie tilbys 3 ukers praksisplass med oppfølging. Ungdommer rekrutters til prosjektet via alle som jobber med ungdom i Stjørdal kommune. Målet er å gi ungdom en innføring i arbeidslivet. 

Målgruppen er fra 10. trinn og oppover til 20 år.

Fagansvarlig for barne- og ungdomsarbeider faget

Oppfølging av kommunens barne- og ungdomsarbeiderfag lærlinger og deres arbeidsplasser. Samt de som vil teste ut ulike yrker gjennom arbeidspraksis, språktrening og PRYO uker. Samarbeid med den videregående skolen og linjefaget samt andre instanser som NAV, skolene, næringsforeningen og Fides.

Veileder Stjørdal ungdomsråd

Gjennom FN’ s barnekonvensjon artikkel 12 sies det at barn og ungdom har rett til å gi uttrykk for sin mening. 

Som en del av stillingen jobber Heidi Beitland som veileder av Stjørdal ungdomsråd. Rådets medlemmer er ressurser som både administrasjonen og politikerne skal nytte i sitt arbeid. 

Vi ønsker å skape arenaer for reell medvirkning gjennom å bruke ulike medvirkningsverktøy og ulike prosesser, samt inkludere unge i kommunens arbeid og utvikling.

Samarbeid med frivilligheten

Som en del av kommunens forebygging er Heidi Beitland kommunens kontaktperson i samarbeidet for gjennomføring av disse tilbudene:

  • Åpen Hall, som er et åpent trenings og trivselstilbud annenhver fredagskveld. Dette er et  samarbeid med Røde kors som utfører tilbudet.
     
  • Nattevandring, som er et tilbud for å skape et trygt sentrum. Det gjennomføres en periode på høsten og en periode på våren. Voksne personer fra et lag eller en organisasjon går nattevandring i sentrum og de får 800 kr pr vakt for dette oppdraget. Tilbudet koordineres av kommunen.

Kontakt

Heidi Beate Solvold Beitland
Konsulent
E-post
Telefon 928 85 037