Fastlege

Fastlege

Formålet med fastlegeordningen er at alle som ønsker det skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. Fastlegen er den som kan gi deg det beste tilbudet, fordi legen blir kjent med deg og kan følge opp behandling over tid.

Hvem har rett til fastlege?

Disse gruppene har rett til å stå på en fastlegeliste: 

  • Alle personer som har folkeregistrert adresse i Norge, med et norsk personnummer
  • Asylsøkere som har D-nummer
  • NATO-personell som har D-nummer, og deres familie

D-nummer er et id-nummer, som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer.
Dersom du har krav på fastlege, vil også dine egne barn under 16 år ha rett til å stå på den samme fastlegelisten som foreldrene.
Personer som har flyttet innenfor Norge, og innen tre år flytter tilbake til tidligere kommune, kan få tilbake tidligere fastlege.

Er du i tvil om du har rett til fastlege, anbefaler vi deg å ringe Helsenorge på telefon 23 32 70 00.

Barn under 16 år

Barn under 16 år får samme fastlege som mor når foreldre har felles foreldreansvar og samme adresse. Ved delt omsorg får barnet samme fastlege som den av foreldrene som barnet deler folkeregisteradresse med.

Finne og bytte fastlege

Du kan bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin. Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.

Oversikt over fastleger i Stjørdal, og hvem som har ledig plass på sin liste, finner du på helsenorge.no 

Personer som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til en annen kommune til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år.

Ved å logge inn i tjenesten Bytte fastlege på helsenorge.no kan du bytte fastlege både for deg selv og egne barn. Hvis fastlegen du ønsker ikke har ledig plass, kan du sette deg selv og dine barn på venteliste. Du vil da bytte fastlege automatisk så snart legen får ledig plass, og det blir din tur. Byttet gjelder fra førstkommende månedsskifte. Du kan kun stå på én venteliste av gangen.

Du finner mer informasjon om fastlege på helsenorge.no