Helsetjenester i hjemmet

Helsetjenester i hjemmet

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter. Vi har stor faglig kompetanse og er opptatt av at du skal kunne bo og ha det best mulig i eget hjem selv om alvorlig sykdom rammer.

Du får tjenester så lenge du har behov for det. Hjelpen vil bli gitt på en måte som støtter deg til å klare deg selv best mulig. Tjenesten innebærer opplæring, støtte eller hjelp til å bli mest mulig selvhjulpen i ulike aktiviteter. I Stjørdal kommune er vi opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen og kan klare deg selv best mulig.

Hverdagsmestring
Hverdagsmestring handler om å endre holdninger, ta i bruk kunnskap, verktøy og teknologi som gir en bærekraftig tjeneste samtidig som god kvalitet og brukertilfredshet er målet. Stjørdal kommune har et eget tverrfaglig team som jobber målrettet med hverdagsmestring og rehabilitering etter sykdom.

Slik søker du om hjemmesykepleie
Hjemmesykepleie tildeles ut fra individuell vurdering. Alle tjenester som utføres er bundet opp mot individuelle vedtak med en felles målsetting om egenmestring og å bo lengre hjemme i eget hjem. Hvis du har behov for tjenester fra hjemmesykepleien om natta vil du få vedtak på dette. Du vil da få den tjenesten du har behov for av Nattpatruljen. For å få hjemmesykepleie må du søke om helse- og omsorgstjenester. Det er Værnesregionen Forvaltningskontor som mottar henvendelser, behandler søknader og tildeler hjelp fra hjemmetjenesten ut fra en helhetlig vurdering. 

Hvis du trenger hjelp til å søke på tjenesten kan ta kontakt med Værnesregionen Forvaltning, så vil de hjelpe deg.

Hjemmetjenesten bruker tjenestebiler med kommunens logo på sine oppdrag, og ansatte har arbeidstøy i blått og hvitt og skal kunne legitimere seg med Stjørdal kommunes identitetskort. I hjemmetjenesten er det hovedsakelig ansatt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Alle arbeider i turnus, dette innebærer både dag, kveld og helg. Av den grunn vil du ikke bestandig få samme ansatt på hvert besøk. Det kan hende at du får flere ansatte å forholde deg til, avhengig av hvor mange besøk du har per døgn og hvilken kompetanse din tilstand krever, men vi tilstreber å sikre deg bistand fra færrest mulig hjelpere. Vi har også ansvar for opplæring av lærlinger, elever og studenter innen helsefaglig utdanning. Alle enhetene i hjemmetjenestene jobber etter de samme kvalitetsmål og tilstreber å gi like tjenester.

Enheter som gir hjemmetjenester:

Halsen sone - gir tjenester til hjemmeboende i Stjørdal sentrum. Halsen sone har i tillegg ansvar for nattpatruljen som gir tjenester på natt til alle hjemmeboende i Stjørdal kommune. Halsen sone har kontorer i Fossliåsen 26, 7507 Stjørdal. Avdelingsleder Tone Skjervold Sæther. Virksomhetsleder Ann Helen Børstad.

Hegra sone 

Skatval sone

Lånke sone