Pressekonferanse 1. juni 2021

Pressekonferanse 1. juni 2021

Her kan du lese innlegget til ordfører Ivar Vigdenes i pressekonferansen.

Velkommen til pressekonferanse om koronasituasjonen med Stjørdal kommune.

På dagens pressekonferanse har jeg med meg kommunedirektør Tor Jakob Reitan og kommuneoverlege Leif Vonen. Pressekonferansen blir streamet i flere kanaler og vil være tilgjengelig i ettertid. Tegnspråktolk er med. Mitt innlegg vil også bli distribuert i fulltekst og hovedinnholdet publisert i pressemelding og på sosiale medier.

Vi vil være tilgjengelig for spørsmål fra pressen i etterkant av våre innledninger. For andre er vi tilgjengelig blant annet via sosiale medier, mail og telefon.

Kjære alle sammen,

Situasjonsbildet av i dag er slik at vi lokalt mener vi er i ferd med å gjeninnhente og ringe rundt de utbruddene vi har opplevd den senere tiden. Dette gjennom aktiv bruk av smittesporing og karantinering. Vi kan imidlertid ikke utelukke tilbakeslag da vi fortsatt har mange prøver til analyse. Samtidig inngår vi i en felles bo- og arbeidsmarkedsregion med Trondheim. Smittesituasjonen der synes for øyeblikket å være mer uoversiktlig enn den noen gang har vært under pandemien. Dette inkluderer også den mulige utbredelsen av en indisk virusmutasjon som kan være både mer smitteførende, sykeliggjørende og hvor det eksisterer noe usikkerhet om effekten av vaksinene mot.

I forrige uke iverksatte vi strenge tiltak og anbefalinger. Dette har gitt oss større oversikt. Smitten går nå ned. Tiltakene har bidratt til dette. Innsats fra lokalsamfunn, næringsliv og frivillighet har igjen demonstrert sin betydning.

Av de tiltakene vi iverksatte inngikk innføring av generelt munnbindpåbud, og en videreføring av de begrensende nasjonale tiltakene som for resten av landet ble opphevet den 27.mai. Videre iverksatte vi et forsterket gult tiltaksnivå i grunnskolene og gikk ut med en anmodning om å innstille alle fritidsaktiviteter blant idrett, musikk og andre lag og foreninger. Dette innebar at idrettslag, foreninger og arrangører ble oppfordret til å bidra til lokalt smittevern ved å avlyse eller utsette treninger, øvelser, kamper, cuper o.l. som var planlagt med deltagelse av barn og unge fra Stjørdal.

Jeg føler behov for å kommentere inkluderingen av barn og unge gjennom forsterket gult tiltaksnivå og begrensninger i fritidsaktiviteter litt nærmere.

I pandemien vi har levd med i over et år nå, er det etter vår erfaring slik at vi fra kommunens side til enhver tid sitter på langt mer- og mer detaljert informasjon enn det vi til enhver tid kan- eller får til å gå ut med av hensyn til informasjonsmengde.

På bakgrunn av denne samlede informasjonsmengden prøver vi å iverksette de mest målrettede tiltak ut fra den situasjon vi står i. Dette inkluderer informasjon om- men begrenser seg ikke til; hvem som er smittet, hvem som er nærkontakter, hvilke miljøer dette innbefatter, hvem vi venter prøvesvar fra, mulige smitteveier, grad av ukjent smitteopphav, antall nærkontakter innenfor ulike deler av befolkningen osv. En bakgrunn for å inkludere også barn- og unge i den siste ukes tiltak og anbefalinger og anmodninger har vært at vi så både smitte og smittepotensial blant flere barn og unge enn vi har sett tidligere, og over flere deler av kommunen. Vi venter fortsatt på en del prøvesvar her, men jeg kan si at ut fra hvordan det ligger an nå så varsles det at disse tiltakene vil bortfalle fra og med førstkommende fredag.

De tiltakene vi nå foreslår iverksatt for formannskapet, eller anmoder om blant befolkning og næringsliv, gjenspeiler på samme måte vår beste vurdering av den situasjon vi står oppe i. En noe usikker smittesituasjon lokalt, en betydelig risiko knyttet til vår samhandling med Trondheim.

Av denne grunn iverksetter vi følgende tiltak for perioden fram til og med 10.juni:

  • Alle bes begrense antallet nærkontakter betydelig. Ikke-profesjonelle kultur- idretts- og sosiale arrangement innendørs og for den voksne del av befolkningen (20+) bes unngått. Dette inkluderer øvelser og trening innenfor både kultur og idrett. Sosial omgang og festligheter i den forestående helgen bør på samme vis begrenses til det som klart holder seg innenfor smittekravene.
  • Alle reiser til- eller besøk fra Trondheim som ikke er strengt nødvendig må unngås. Dette er en beskjed om hjemmekontor der hvor det er mulig innenfor yrkeslivet, samt til familier og på privaten. Men det er også en beskjed til restauranter, kulturaktører, butikker og treningssenter: vi ber om at tiltak iverksettes for å søke ikke å motta gjester, kunder eller besøkende fra Trondheim på det nåværende tidspunkt. Tilsvarende med cup, stevner og arrangement i det organiserte idretts- og kulturlivet som etter torsdag ellers kan gjenoppta sin virksomhet.
  • Forskrift om allmenn munnbindpåbud foreslås for formannskapet også forlenget ut nevnte periode. Det samme med de vedtektsfestede antallsbegrensninger som i ulike sammenhenger framgikk av de nasjonale tiltak gjeldende fram til og med 27.mai, og som senere ble forlenget til og med 03.juni for Stjørdals vedkommende. Dette inkluderer et skjenkeforbud fra kl.22.00 og med krav om tilhørende middagsservering.

Når det gjelder kommunens arbeid for øvrig ønsker jeg å ytre meg om to forhold: vi har hatt- og vi vil ha som høyeste prioritet til enhver tid å ha nok kapasitet på så vel smittesporing som vaksinering. Vårt smittesporingsteam er en svært sentral bidragsyter til å slå ned utbrudd, og tidlig og tilstrekkelig omfattende karantinering av personer vil om vi nå også lykkes med å håndtere den lokale smittesituasjonen ha vært avgjørende i dette arbeidet. På samme måte skal vi i Stjørdal til enhver tid være i stand til å sette de vaksinedoser som vi til enhver tid mottar.

I løpet av kort tid ventes også en avklaring på hvordan frivillig vaksinering av den omtalte Janssen-vaksinen kan gjennomføres, og som vil kunne bidra til en mulighet for at flere etter eget valg kan vaksinere seg enn alternativet er i dag.

Jeg gir med dette ordet først videre til kommuneoverlegen, som vil utdype rundt den lokale smittesituasjonen, for deretter til kommunedirektøren som vil utdype enda litt mer rundt smittesporing- og vaksineringsarbeidet.