Pressekonferanse 25. november

Pressekonferanse 25. november

Her kan du lese innlegget til ordfører Ivar Vigdenes.

Velkommen til pressekonferanse med Stjørdal kommune.

Jeg har i dag med meg kommunedirektør Tor Jakob Reitan, kommuneoverlege Leif Edvard Vonen, samt etatssjefene Bente Næverdal og Jarle Førde. Pressekonferansen blir streamet i flere kanaler, og vi har også i dag med oss tegnspråktolk. Min innledning vil også bli lagt ut skriftlig i våre offentlige kanaler.

Kjære alle sammen.

Kommunens tilnærming i koronapandemien har helt siden i mars vært at det grunnleggende sett, om situasjonen tilsier det, er mer effektivt og mindre inngripende over tid med strenge tiltak raskt og over en kortere periode - enn med enda strengere tiltak over en lengre periode.

Det var også utgangspunktet når vi inviterte til en streng 10-dagersdugnad den 6.november, så effekt av denne, og lettet på tiltakene og anbefalingene den 16.november.

I dag kan vi slå fast at dette har vært vellykket, og vi kan normalisere hverdagen (i den grad vi kan snakke om normalitet i smittesituasjonen). Vi har kvelt det utbruddet som fra starten av hadde en nærmest eksplosiv økning, hadde en enda større potensiell videre økning, og hvor det forelå flere ukjente smittekilder.

Det er viktig å understreke at selv om mye kan være basert på tilfeldigheter i en situasjon med et såpass smittsomt virus – så er vi overbevist om at tiltakene og anbefalingene som ble iverksatt (og det at de ble etterlevd) har en direkte sammenheng med at vi i dag er der hvor vi er:

  • Antallet nærkontakter hos de som fikk påvist smitte gikk betydelig nedover.
  • Flere av de påvist smittede i perioden oppga at om det ikke hadde vært for tiltakene så ville de ha befunnet seg i situasjoner med potensial for å bringe smitten videre.
  • Vi har ikke registrert noen nye smittetilfeller i kommunen siden forrige tirsdag.

Og i etterkant av dette er enda flere nærkontakter blitt sjekket ut, og folk kommet ut av karantene.

Dette betyr igjen at vi med virkning fra i dag kan varsle at vi går tilbake til en situasjon hvor vi i altoverveiende grad lener oss på de nasjonale rådene og anbefalingene. Kommuneoverlegen vil i etterkant av mitt innlegg gjennomgå disse.

Det er allikevel viktig for meg å gjenta at etterlevelsesgraden bør styrkes sett i sammenheng med hvor vi var i oktober. Når det ene importtilfellet av smitte kunne spre seg så mye som det gjorde innledningsvis, så er det vår klare oppfatning at dette har sammenheng med at vi nok hadde senket skuldrene litt for mye.

Noe er det allikevel viktig å kommentere i den tiden vi går inn i. Adventstida er en spesiell tid, hvor det ofte er ekstra mye omgang og kontakt mellom folk.

Da er det særlig tre ting vi ønsker å rette oppmerksomhet mot, og komme med noen anbefalinger knyttet til.

  1. For det første ber vi vennelag, bedrifter og virksomheter vurdere behovet for julebord og juleavslutninger der hvor man ikke er helt sikker på at smittevernreglene kan- og vil bli overholdt. Vi vet eksempelvis at kombinasjonen smittevern og alkoholinntak ikke nødvendigvis går veldig godt sammen. Og interne treff i virksomhetenes lokaler i førjulstiden kan kanskje utsettes noe, når vi nå øyner håp om at en vaksine etter hvert kan komme til å bli rullet ut.
  2. For det andre oppfordrer vi til å handle lokalt. Selv om det smittevernmessige hensynet alene tilsier at netthandel er aller tryggest så er også handel der hvor man unngår trengsel rimelig trygt – og hvorfor ikke da legge denne handelen lokalt hvor vi nå ikke har noe påvist smitte i stedet for å oppsøke kjøpesentre utenfor kommunen.
  3. For det tredje vil vi henvende oss til alle de som i tiden fremover skal komme hjem til jul.

Ved hjemkomst fra utlandet enten som student eller arbeider er det nasjonale regler om karantene som gjelder. Disse er under diskusjon og utvikling, men vi anbefaler alle å følge de retningslinjer som her til enhver tid gjelder.

Ved hjemkomst fra andre steder i Norge og til Stjørdal ønsker vi at det tas ekstra forholdsregler:

Uken før hjemreise bes alle som skal reise hjem om være ekstra forsiktig, unngå tette forsamlinger, arrangementer og fester.

Deretter ved ankomst ber vi om at det tas 3 dagers frivillig karantene, før man på 4.dag tester seg på vår teststasjon. Dette uavhengig av symptomer eller ikke.

Vi åpner i denne sammenheng vår teststasjon for de som har kommet hjem fra andre steder i Norge.

Hva er målet vårt nå?

Jo, minst mulig smitte ved inngangen til julehøytiden.

Vi kan imidlertid ikke nå si noe om hvordan denne vil bli. Hvilke tiltak og anbefalinger som vil gjelde er det for tidlig å si noe om.

Men vi vet at uavhengig av de tiltak og anbefalinger som vil bli gjort gjeldende så vil antallet nærkontakter i jula gå opp. Vi vet også at det er mange i den eldre delen av befolkningen som gleder seg til å treffe sine nærmeste når jula kommer, og vi de.

Den beste julegaven vi kan gi hverandre er derfor et bidrag til minst mulig, og helst ingen smitteutbredelse i lokalsamfunnet når julefreden senker seg.

Jo mindre vi har – jo bedre er det.

Jeg vil med dette gi ordet videre til kommuneoverlege Leif Vonen som vil gjennomgå de nasjonale rådene, hvordan vi kan bidra med ekstra årvåkenhet i adventstiden, samt si noe mer om situasjonen også i Værnesregionen ut over Stjørdal.

Deretter vil kommunedirektør Tor Jakob Reitan si noe mer om tiltak vi har iverksatt i kommunens egen organisasjon i den forbindelse, samt redegjøre for noen vurderinger vi har gjort knyttet til skoledrift sett i lys av diskusjonen som også har gått i andre kommuner.

Til slutt vil etatssjefene Bente Næverdal og Jarle Førde redegjøre for situasjonen innenfor sine ansvarsområder, før vi åpner for eventuelle spørsmål.