Pressekonferanse 6. november 2020

Pressekonferanse 6. november 2020

Her kan du lese hele talen til ordfører Ivar Vigdenes.

Velkommen til pressekonferanse
 

Kjære alle sammen: Stjørdalinger.

For 2 dager siden sto vi i Kimen på en tilsvarende pressekonferanse. Bakteppet var den mest alvorlige smitteutbredelsen i vårt lokalsamfunn siden pandemien traff landet. Vi inviterte til en 9-dagersdugnad og iverksatte samtidig de strengeste tiltakene vi har innført siden før sommeren i egen tjenesteproduksjon.

Vi ga samtidig uttrykk for at situasjonen var under utvikling, og at vi var beredt til å handle- og iverksette nye tiltak om påkrevd.

Vårt utgangspunkt har vært- og er at det vil være bedre med omfattende tiltak tidlig og over en kortere periode, enn enda sterkere tiltak sent og over en lengre periode. Både helsemessig og samfunnsøkonomisk.

Vi ønsker med andre ord å ligge i forkant.

Effekten av tiltak vi iverksetter ser vi da også først virkningen av flere dager fram i tid.

Vårt mål, er å slå ned viruset slik at vi kommer tilbake til der vi var for 14 dager siden.

Status

Status i kommunen -per nå- er at vi har 18 påvist smittede og over 400 satt i karantene. Av de 18 smittede har 3 personer vært på sykehus, hvorav 2 fortsatt er det.

Basert på utbredelsens karakter, utviklingen siden onsdag og status per i dag ser vi oss derfor nødt til å iverksette ytterligere og enda mer omfattende tiltak.

Følgende gjøres:

Den 9-dagersdugnaden vi inviterte til på onsdag utvides i både tid og omfang. 9-dageren blir fra i dag regnet en 10-dagersdugnad som strekker seg fram til og med mandag den 16.november.

 • I denne perioden opprettholdes alle tiltak vi gikk ut med på onsdag:
  • Vi holder oss hjemme og unngår sosial omgang
  • Vi tar hjemmekontor om jobben tillater det
  • Vi unngår kollektivtrafikk og bruker munnbind i situasjoner der hvor 1-meteren ikke kan holdes
  • Vi lager liste over hvem vi møter
  • Vi varsler folk vi har vært i kontakt med om vi blir kontaktet av smitteteam eller selv opplever symptomer.
  • Alle bosenter, institusjoner og boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne holdes stengt for besøk
  • Rådhuset holdes stengt for ikke-avtalte besøk

I tillegg iverksetter vi følgende tiltak innenfor samme tidsperiode og med omgående virkning:

 • Alle idretts- og kulturarrangement for både voksne og barn innstilles.
 • Kommunens svømme- og idrettshaller stenges
 • Videregående skole, alle ungdoms- og barneskoler settes i rød beredskap

Det vi nå gjør er nærmest alt vi kan gjøre av tiltak, før vi er over på lokale forskriftsvedtak, påbud og forbud.

Næringslivet

Når det gjelder privat næringsvirksomhet så ser vi at næringslivet lokalt har tatt poenget, Mange forstår situasjonen, gjør egne kloke vurderinger og følger opp. Det er vi takknemlig for. Det er da også for verdiskapingens del, i tillegg til det helsemessige, at vi mener en kortere periode med sterke tiltak forhåpentligvis kan forhindre en lengre periode med enda sterkere tiltak.

Vi beklager videre at enkelte bransjer naturlig nok rammes hardere av våre tiltak og anbefalinger enn andre. Dette følger imidlertid av pandemiens natur og karakter.

Ytterligere tiltak

Det vil også kunne komme ytterligere tiltak, forlengelse, lokale tilpasninger og suppleringer fram til mandag 16. november. Det vi gjør nå håper vi imidlertid vil være tilstrekkelig for at vi i perioden fram til da kan kraftsamle innsatsen, sammen med våre smittevernansatte, for å oppspore og ringe rundt det som måtte være av smitte i stjørdalssamfunnet.

Vi har ingen å miste.

Vi har våre arbeidsplasser, vår verdiskaping, og vår frihet til å leve rike liv å verne om.

Hva skjer så etter den 16. november:

Vi erfarer, og våre fagfolk vurderer, at den smitteøkningen vi nå har sett nok er et resultat av at vi før denne smitteøkningen kom hadde senket skuldrene litt for mye i dagliglivet.

Det er derfor viktig for meg å understreke at om den samlede forsterkede innsatsen nå foreløpig og forhåpentligvis er avgrenset fram til og med mandag 16.november, så kan vi heller ikke etterpå påregne å gå helt tilbake til den livsførselen vi hadde tillagt oss for 14 dager siden. Vi ser hvor sårbare vi var.

Det er- og vil være avgjørende, også om vi skulle lykkes nå i denne omgang, å være klar over at vi da fortsatt vil være i en pandemisituasjon som verden ikke har opplevd på mer enn 100 år. Ingen nålevende generasjoner husker den – alle generasjoner må forholde seg til den.

 • Kravene til avstand, nitidighet i renslighet og det å følge de generelle smittevernrådene vil følge oss i lang tid framover.

Takk til alle 

Jeg vil avslutningsvis takke befolkning, ansatte i kommunen og næringslivet for den forståelse jeg opplever for det vi nå foretar oss, og den innsats som legges ned. Jeg har utallige ganger understreket at vellykketheten i våre tiltak ene og alene igjen er avhengig av den innsats som legges ned av hver enkelt av oss.

Jeg har også forståelse for at grensedragningene i en slik situasjon kan virke uoversiktlige og noen ganger inkonsekvente. Summen av de samlede tiltak som vi nå iverksetter mener vi allikevel, sammen med innsatsviljen i stjørdals befolkning, forhåpentligvis vil være tilstrekkelig til at vi innen utgangen av 16. november kan få gjort den svært viktige jobben med å teste, isolere, smittespore og sette i karantene.

Vi blir som sagt ikke overrasket om smittetallene går opp i denne perioden, men vi håper med dette å ha satt en ramme som vi forhåpentligvis vil se resultatene av- og som vi vil kunne vurdere fram mot- og igjennom neste helg. For smittetall og utbredelse er de synlige effektene først synlige etter flere dager.

Alt blir bra

Så vil jeg avslutte med å sitere påskriften på det banneret som hang på Kimen.

Vi kan ikke forvente å gå gjennom livet helt uten utfordringer og prøvelser, men sammen skal vi sørge for at «alt blir bra» til slutt.