Helseinstitusjoner og legekontorer

Helseinstitusjoner og legekontorer

Helse- og omsorgsinstitusjoner

Syke og eldre er sårbare for smitte med koronavirus og må beskyttes mot smitte fra andre beboere, besøkende og ansatte. Ansatte må også beskyttes mot smitte fra beboere.

Det skal så langt som mulig legges til rette for besøk på sykehus, sykehjem eller andre helse- og omsorgsinstitusjoner. Besøkene skal vurderes og avtales i forkant, og de skal registreres.

Helsedirektoratet har publisert en anbefaling for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-pandemien.

Regler ved besøk i omsorgsboliger og omsorgsinstitusjoner i Stjørdal

Smittevernråd ved besøk

Folkehelseinstituttet mener det er viktig å legge til rette for besøk av pårørende til beboere og langtidspasienter i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Det å ikke kunne ha kontakt med sine nærmeste over lang tid vurderes som uheldig med hensyn til psykososial helse, og er også etisk problematisk.

Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant, og smittevernrådene nedenfor følges. Pårørende som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller er bekreftet med covid-19, skal som hovedregel ikke komme på besøk.

Etterhvert som samfunnet åpner opp blir det ekstra viktig å passe på sikkerheten overfor risikoutsatte grupper, som eldre på bosenter eller institusjon.

Her er derfor viktige rutiner som må følges ved besøk til beboere:

 • Besøk bør fortrinnsvis skje utendørs eller i eget besøksrom nær institusjonens inngang.
 • Besøksrommet vil bli tilrettelagt slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre.
 • Det vil være en ansatt (besøksvert) som tar imot de besøkende ved ankomst som sikrer at alle:
  • utfører håndhygiene når de går inn i institusjonen.
  • holder minst 1 meters avstand til beboere/pasienter og ansatte i institusjonen.
  • går direkte til og fra besøksrommet og ikke oppholder seg i fellesarealer.
 • Også ved besøk utendørs må alle utføre håndhygiene ved ankomst og holde minst 1 meters avstand til beboer/pasient og ansatte.
 • Når pasient/beboer har behov for rullestol, skal besøksverten trille denne.
 • Antall besøkende som oppholder seg i besøksrommet samtidig bør begrenses, slik at nødvendig avstand til andre kan opprettholdes.
 • Etter hvert besøk vil kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. rengjøres.
 • Dersom beboer ikke er mobil, vil det bli lagt til rette for besøk i beboerens rom. Pårørende skal da gå direkte til og fra beboerens rom og ikke oppholde seg i fellesarealet, samt holde minst 1 meters avstand til beboeren inne på rommet.

Råd til sykehjem og andre heldøgnsplasser ved koronasykdom

Generelle kriterier for alle besøk

 • Ikke kom på besøk dersom du ikke føler deg frisk – ta heller en telefon. Det gjelder uansett infeksjonssykdommer.
 • Ikke kom på besøk dersom du har vært utenfor Norge de siste 14 dager.
 • Ikke kom på besøk hvis du er i ventekarantene, hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist koronavirus.

 

Rutiner ved inn- og utflytting av bosenter og sykehjem

Når nye beboere skal flytte inn, bistår vaktmester med det. Dette for å unngå at pårørende bringer eventuell smitte inn på bosenteret eller sykehjemmet.

Dette gjelder også ved utflytting. Vaktmester bistår slik at eiendeler bringes ut av bygget.

Legekontorene - kontaktinformasjon:
 

Stjørdal
Stjørdal Legesenter AS

Tangen Legekontor AS

Torget Legekontor

Triangel Legesenter

Hegra Legekontor telefon: 74 83 46 80

Skatval Legekontor telefon: 74 83 19 90

Selbu
Selbu Legekontor

Tydal
Tydal Legekontor

Meråker
Meråker Legekontor

 

Luftveispoliklinikk 

Mandag 8. februar flyttet luftveispoliklinikk inn i Værnesregionen legevakts gamle lokaler. Luftveispoliklinikken er et tilbud til Stjørdals befolkning som trenger legetilsyn og som har luftveissymptomer. Tilbudet reduserer risiko for Covid 19-smitte på fastlegekontorene.

Vi tar kun imot pasienter med avtale

Det er ikke mulighet for å komme til poliklinikken uten først å ha avtalt dette med legevakt eller fastlege i forkant. Åpningstiden er fra 09-15 på hverdager, og helger ved behov. Den er bemannet med sekretær, lege og sykepleier.
 

Tannhelsetjenesten (fylkeskommunal)

De offentlige tannklinikkene har nå tilnærmet normalt drift etter at Helsedirektoratet 25. mai kom med nye anbefalinger til tannhelsetjenesten. 

Oversikt over offentlige tannklinikker


Tannlegevakta har åpent i helger og høytider 10:00 - 15:00. Telefon: 800 41 101.

Du finner mer informasjon om tiltakene på fylkeskommunens nettside