Næringsfond - covid-19

Næringsfond - covid-19

Stjørdal kommune har opprettet et næringsfond på 2,6 millioner kroner.

Søk om midler fra næringsfond - covid-19

Midlene er bevilget av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som en del av krisepakken til næringslivet, fase 3. Midlene er blitt bevilget til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av covid-19. Per juli er det 648 personer som er uten arbeid i Stjørdal kommune. En økning på 423 fra juli i fjor. 775 personer er permitterte mot 3 i fjor på samme tid.

Midlene skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører. Tilskudd skal gis som bedriftsrettet støtte, men kan også benyttes til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Midlene skal ikke benyttes til ordinær drift.

Kriteriene for måloppnåelse er:
a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser
b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

​I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Stjørdal kommune har avtale med innovasjonsselskapet Proneo om førstelinjetjeneste for gründere/etablerere og utviklingsarbeid mot eksisterende næringsliv. Saksbehandling og bistand i forbindelse med covid-19 fondet vil bli ivaretatt av Proneo, som også har god oversikt over andre virkemidler og støtteordninger som kan være supplerende i forhold til covid-19 fondet. Fondet er rettet mot tiltak som i utgangspunktet har et lokalt/regionalt marked.

Kontakt:
Proneo AS v/Torhild Aarbergsbotten, torhild.aarbergsbotten@proneo.no telefon 900 85 005