Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Stjørdal kommune

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Stjørdal kommune

Fastsatt av Stjørdal kommune v/formannskapet med hjemmel i smittevernloven (LOV-1994-08-05-55) § 4-1 første ledd bokstav a) jfr. kommunens delegeringsreglement punkt 2.1.2. Formannskapet benytte unntaket i forvaltningsloven § 38 tredje ledd og iverksetter forskriften fra 11.06.2021 kl. 00.00 uten kunngjøring i Norsk Lovtidende.

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder i Stjørdal kommune.

§ 3 Plikt til bruk av munnbind ved Trondheim lufthavn Værnes

Alle reisende, besøkende og ansatte ved Trondheim lufthavn Værnes skal benytte munnbind i de områder som er åpnet for publikum. Munnbindet kan tas av når man sitter på anvist plass på et serveringssted.

Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 4 Reisende med kollektivtrafikk fra flyplassen - bruk av munnbind

Reisende med kollektivtrafikk fra Trondheim lufthavn skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 5 Munnbind og registrering av reisende i drosje fra Trondheim lufthavn

Reisende med drosje fra Trondheim lufthavn skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er nyankommet flypassasjer i drosjen.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Setet ved siden av taxisjåføren skal ikke brukes av passasjerer, og det skal være ledig plass mellom passasjerer i baksetet hvis de ikke tilhører samme husstand.

Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

§ 6 Ansvar

Stjørdal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 7 Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 8 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jfr. smittevernloven § 8-1.

§ 9 Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft fra 11.06.2021 kl. 00.00 og varer til og med 02.09.2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften. Kommuneoverlegen gis fullmakt til å oppheve forskriften før 2. september om dette ansees smittevernfaglig fornuftig.