Lokale tiltak i Stjørdal

Lokale tiltak i Stjørdal

Mandag 25. januar

Unngå reise- eller besøk fra det sentrale østlandsområdet. Ytterligere tiltak kan komme.

Lørdag 23. januar

Har du vært i Nordre Follo eller nabokommunene? Ta kontakt for testing

Tiltak for å stoppe mutert virus inn til regionen, utvidet testing på Værnes

Fredag 22. januar

Midlertidig forskrift om skjenkestopp

Onsdag 20. januar

Presisering av regler for barne- og ungdomsaktiviteter

Smittetrykket er nå lavt og vi er heldigvis i stand til å følge de nasjonale retningslinjene og prioritere barnas og ungdommenes aktivitetsbehov.  

Kommunens ønske om å unngå unødvendige reiser på tvers av kommunegrensene er ikke ment å forhindre barne- og ungdomsaktivitet. Vi ønsker at barn og unge får delta på sin faste aktivitet, og det kan føre til noen nødvendige turer mellom kommunene, også uten at det gjelder kamper og konkurranser.

 • Lag og foreningers trenere og ledere som bor i annen kommune kan behøve å reise til trening eller øvelse i Stjørdal, og barn i Stjørdal må få delta i sin aktivitet selv om den foregår på en arena i en annen kommune. Kommunen anser denne typen reiser som nødvendige, for å bidra til barn og unges fysiske og psykiske helse. Vi minner bare om at de som må følge eller kjøre barna over kommunegrensene utviser ekstra forsiktighet med tanke på smittevern.
 • Personer over 12 år skal bruke munnbind. Om dette er vanskelig å gjennomføre for å opprettholde trening/aktivitet, kan det utøves skjønn under utøvelsen av aktivitet, så ikke munnbindet forhindrer aktiviteten. 
 • Avstandsregler og hygieneregler forutsettes fulgt ved aktiviteter, slik de er presisert i veilederne fra de ulike særforbund.  

 

Mandag 18. januar

Se opptak av dagens pressekonferanse og les innleggene i sin helhet
 

Fra i dag av foreslår vi- anbefaler vi- og iverksetter vi følgende tiltak:

 

 • Påbud om bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom videreføres til og med 31. januar 2021.
 • Den lokale forskriften om stenging av spise- arrangements- og serveringssteder oppheves. Dersom den nasjonale skjenkestoppen avsluttes før utgangen av måneden, varsler vi imidlertid at det er klargjort et forskriftsforslag som innfører skjenkestopp fra klokken 22.00 ut måneden.
 • Rødt nivå på ungdomsskole og videregående skoler videreføres til og med onsdag 20. januar.
  Vi går tilbake til gult nivå fra torsdag 21. januar (udir.no). Gult nivå i barnehage og barneskole opprettholdes. 
 • Institusjoner og bosentra går tilbake til gul beredskap fra 19. januar. Det betyr at besøk kan gjennomføres innenfor bestemte retningslinjer. Gul beredskap har strenge regler for registrering og opptreden for å ivareta smittevernet.
 • Vi åpner for at organiserte idretts - og kulturaktiviteter for barn og ungdom kan gjenopptas fra onsdag 20. januar, men kun trening/øvelser. Dette betyr også at kommunens svømme- og idrettshaller åpnes fra samme tidspunkt.
 • Det åpnes for profesjonelle kulturarrangement, kino, bingo og forestillinger som for eksempel konserter for barn og voksne. Dette innebærer også at Kimen åpnes igjen fra onsdag 20. januar. All aktivitet forutsettes holdt innenfor de nasjonale retningslinjer og anbefalinger som er gitt.
 • Treningssentrene kan også åpnes når nåværende forskrift som innbefatter disse utløper. Det anbefales her at smitteverntiltak etableres minst på samme nivå som Virke sin bransjestandard som betyr 2 meters avstand ved høy intensitet og 1 meter ved lav intensitet.
 • Vi anmoder imidlertid fortsatt om at det avståes fra idretts - og kulturaktiviteter for voksne utenom det som har profesjonelle arrangører. Dvs. at organiserte treninger, samt øvelser innen for eksempel voksenkorps og kor må avvente noe fortsatt.
 • Vi vil fortsatt fraråde reiser utenfor kommunen som medfører nærkontakt og som ikke er strengt nødvendig. Vi opprettholder anbefaling om å unngå kollektivtrafikk.
 • Vi anmoder om fortsatt bruk av hjemmekontor der hvor jobben tillater det og at vi gjennomfører digitale møter der dette fungerer hensiktsmessig.
 • Rådhuset åpner for publikum med ordinære åpningstider fra tirsdag 19. januar. Alle besøkende må registrere seg i servicetorget.
 • Vi anbefaler dere om å ta i bruk den nye smittestoppappen. FHI sendte sms til kommunens innbyggere om appen søndag kveld.
 • Vi anmoder om at besøk mellom husstander fortsatt begrenses, men vi letter noe på gjeldende anmodning om at alle besøk som ikke er strengt nødvendig unngås. Barn og ungdom kan besøke et begrenset antall venner, fortrinnsvis i samme kohort som de går i på skole/barnehage. Aleneboende kan besøke et begrenset antall andre husholdninger. Øvrige voksne i flerpersonshusholdninger ber vi om fortsatt begrenser besøkene ut over det som ansees strengt nødvendig. Vi viser til regjeringens antallsbegrensninger presentert i dag, men hvor det understrekes at dette er et tak.
   

Fra søndag 3. januar

Etter dagens pressekonferanse gjelder følgende tiltak og sterke anmodninger til og med mandag 18. januar.

Kort oppsummert:

Spørsmål og svar

Her finner du spørsmål og svar om lokale tiltak og anbefalinger til og med mandag 18. januar

 

For å begrense mest mulig kontaktflate anmoder vi sterkt om:

 • At vi ikke går på besøk til hverandre og unngår i størst mulig grad kontakt ut over egen husstand. Når vi ikke foreslår forbud mot sosial omgang, så skyldes dette at det allikevel må være åpning i særtilfeller. Har du en nabo som sliter tungt psykisk akkurat nå, så går du på besøk og drikker kaffe, men er ekstra påpasselig.
 • At unødvendig reiseaktivitet som medfører nærkontakt med andre over kommunegrensene innstilles så langt det lar seg gjøre. Dette er en felles anbefaling fra alle kommuner i trondheimsregionen mot egne innbyggere, som allerede er besluttet videreført ut januar, og som vil lette både smittetrykk og smittesporing i regionen.
 • At så mange som mulig tar hjemmekontor om man kan ta hjemmekontor. De som har jobber som gjør at man ikke kan ha hjemmekontor skal dra på jobb, men for alle øvrige så gjelder dette både i- og utenfor egen kommune.
 • At vi prøver å unngå kollektivtrafikk i perioden.
 • At alle innbyggerne fører liste over hvem de har møtt når (med mobilnummer) for å lette smittesporingen, og samtidig laster ned den nye smittestoppappen (helsenorge.no)
 • At alle fra et føre-var perspektiv tar kontakt med de de har vært i kontakt med den senere tiden om man opplever sykdomssymptomer og før man kommer inn til testing. Dette vil gi nærkontakter til de som er potensielt smittet anledning til å ta ytterligere og egne forholdsregler.
 • At foresatte følger opp ny melding av i dag om at barn holdes hjemme hvis noen i familien er satt i karantene eller noen i familien har symptomer som forkjølelse, halsvondt eller feber. Se eget punkt for smittevern ved barnehage- og skolestart januar 2021 lenger ned.
 • Av samme årsak vil også følgende tiltak iverksettes eller foreslås iverksatt for formannskapet:
 • Alle spisesteder og lokaler for arrangement holdes fortsatt stengt. Treningssenter, bemannet og ubemannet, inkluderes i forskriften.
 • Pålegg om bruk av munnbind.
 • Sykehjem, bosenter og boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne holdes i rødt ut perioden. Det vil si at det er stengt for besøk.
 • Servicetorget stenger, og vi tar kun imot forhåndsavtalte besøk på rådhuset.
 • Kommunens idrettshaller, svømmehall og kulturhus stenges.
 • All organisert idrettsaktivitet, både trening og kamp, for både voksne og barn i perioden innstilles.
 • Alle kulturaktiviteter, herunder som kor og korps, både øvelse og framføring, for både voksne og barn i perioden innstilles.


Smittevern i barnehage og skole uke 2/21

 

Etat omsorg

 • Sånn som smittesituasjonen er nå, så har Etat omsorg valgt å gå i RØD beredskap fra den 28. desember til og med mandag den 18. januar.

Hva betyr det at vi er i RØD beredskap?

 • I RØD beredskap så er bosenter og institusjoner stengt for besøk i en begrenset periode. I tillegg er det lagt strenge restriksjoner i forhold til at personell ikke kan jobbe på tvers av enheter og avdelinger.
 • Dette er strenge tiltak som virker inn på hverdagen til hver enkelt beboer og pårørende. Vi har imidlertid vurdert det som helt nødvendig for å hindre at smitte kommer inn.
 • Til dere som er pårørende så vil jeg si at ansatte strekker seg langt for å gi beboere innhold i hverdagen med trivselstiltak og ulike individuelle aktiviteter.  
 • Selv om disse tiltakene kan bidra til å unngå isolasjon og ensomhet  - så kan det de selvfølgelig ikke erstatte dere som familie og pårørende.
 • Vi har valgt å holde Fides, Nyenga dagsenter og Bonitas åpen i denne perioden, da det er særlig sårbare grupper som benytter disse tilbudene. Stjørdal aktivitetssenter holdes stengt.

 

Fra torsdag 31. desember

Begrensning i reiser mellom kommunene ut januar 2021

Fra mandag 28. desember

Bosenter og institusjoner

Bosenter og institusjoner er stengt for besøk, foreløpig til 3. januar 2021. Dette er forlenget til og med mandag 18. januar 2021.

Sms til innbyggere i Stjørdal

MELDING FRA STJØRDAL KOMMUNE
Stjørdal opplever en smitteutvikling som gjør at vi ser oss nødt til å komme med en anmodning til deg. Unngå besøk og kontakt mellom personer fra ulike husstander fra nå og ut 3. januar. Se dagens pressekonferanse her: stjordal.kommune.no/pressekonferanse28.12.20.
Vi har troen på at utbruddet kan slåes ned og din innsats teller. På vegne av alle i risikogruppene, takk. Mer informasjon: stjordal.kommune.no/status 

Se opptak av pressekonferansen 28. desember

Lokale tiltak og anbefalinger fra 28. desember.

Utdrag fra ordfører Ivar Vigdenes sitt innlegg i dagens pressekonferanse.

Vi varsler tre tiltak og anbefalinger:

For det første: 
I dag ber vi om at resten av jula avlyses.

Det vil si konkret: at Stjørdalingene fra nå av og fram til og med 3.januar avstår fra kontakt mellom ulike husstander, og avstår fra deltagelse i alle former for arrangement som samler mer enn egen husstand både i- og utenfor egen kommune.

For det andre: 
Kommuneoverlegen har videre forfattet vedtak om stans i planlagte arrangement ut julehøytiden. Kommuneoverlegen vil komme nærmere inn på innholdet i dette vedtaket.

Jeg håper at folk nå har fått anledning til under så trygge rammer som mulig å ha møtt de viktigst prioriterte av sine nære. I dag er vi dessverre nødt til å komme med både anmodning og tiltak for å begrense kontakt mellom ulike husstander. Det er helhetsbildet av smitteutviklingen som tilsier dette.

Resten av jule- og nyttårsfeiringen bør nå skje innenfor egen husstand.

For det tredje: 
Fram til 3. januar vil vi arbeide mot de andre kommunene i trondheimsregionen med innspill til- og med håp om koordinerte tiltak fra og med den 3.januar og i en periode framover. Våre innspill til en forsterket og koordinert innsats vil ta utgangspunkt i de tiltakene vi iverksatte tidligere i høst i perioden 6-16.november, og som vi anser å ha vært vellykkede.

Det er allerede planlagt et møte mellom kommunene i morgen, tirsdag 29. desember klokken 12.00. Vi vil for egen del kalle inn kriseledelsen til møte 09.00 og formannskapet til et ekstraordinært møte 15.00.

 

Fra onsdag 25. november følger vi de nasjonale tiltakene.

Nasjonale tiltak fra 5. november (regjeringen.no)

Den klare oppfordringen er fortsatt: Vi må holde oss mest mulig hjemme. Og vi må ha minst mulig kontakt med andre enn våre nærmeste. 

 

Lokale råd og anbefalinger i Værnesregionen

 

Skal du reise hit til jul?

Vi har liten forekomst av smitte i vår region, og ønsker å ha det slik. For deg som kommer reisende fra andre steder i Norge og til Værnesregionen, ønsker vi at du tar ekstra forholdsregler:

 • Uken før reisen ber vi alle om å være ekstra forsiktig, unngå tette forsamlinger, arrangementer og fester.
 • Ved ankomst anmoder vi om at du tar 3 dagers frivillig karantene, før du på 4.dag tester deg på vår teststasjon – uavhengig om du har symptomer eller ikke. Sånn kan vi sammen beskytte våre mest sårbare medmennesker.
 • Vær oppmerksom på at uheldige nærkontakter blir satt i karantene 10 dager etter flyturer og lengre togreiser. Faktisk innebærer reiser fra og med 14. desember en risiko for karantene på julaften.
 • Vi har åpen booking på nett for teststasjonen, også for de som har kommet tilreisende fra andre steder i Norge. Vi er fleksible, men planlegger ingen prøvetaking på julaften.
 • Bestill time til koronatest i Stjørdal

 

Pressekonferanse onsdag 25. november

Idrettshaller og svømmehallen

Vi åpner nå idrettshallene for kamper innenfor barne- og ungdomsidretten (t.o.m 19 år). Vi vil ikke prioritere å legge til rette for trim og trening for voksne enda.

 • I Stjørdalshallen vil det kunne arrangeres kamper i helgene, da det foregår parallelle aktiviteter i ukedagene.
 • I de andre hallene åpnes det for å gjennomføre kamper både i helger og innenfor tildelt treningstid på ukedager.
 • I forbindelse med gjennomføring av kamper gjelder nasjonale retningslinjer, noe som betyr maksimalt 50 deltakere tilstede i hallen, antall deltakere er definert som spillere pluss publikum.
 • Svømmehallen fortsetter med de åpningstider og den aktivitet som er i dag. Det vil fortsatt være begrensning i antall besøkende i henhold til nasjonale retningslinjer.
 • Fritidsaktiviteter gir også kontaktflater der voksne møtes. Terskel for å ta pause fram til nyttår bes være lav hos alle, slik at smittesituasjonen i jula blir best mulig.

Kultur og arrangement

 • Nasjonalt er alle oppfordret til å holde antall personer du er i kontakt med nede, hold regnskap på dette selv. Unngå unødvendig sosial kontakt med andre, slik som julebord, avslutninger og markeringer.
 • Færre arrangement, men med desto høyere bemanning på smittevern og sikkerhet for publikum.
 • Det er mulig å gjennomføre musikkøvelser og konserter så lenge vi følger "Smittevern for musikkøvelser" og "Spesifikasjon for smittevern på konserter og arrangement".
 • Hvert enkelt korps, kor og andre musikkforeninger bes selv å vurdere kritisk om øvinger fram mot jul er nødvendige. 
 • Det betyr blant annet for alle arrangører i kommunen:

  • Inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter.
  • Inntil 200 personer på arrangementer med fastmonterte seter.
 • Kommunene i Værnesregionen avlyser alle julebord og andre avslutninger som samler ansatte, og vi anbefaler også andre bedrifter å gjøre det samme.
 • Vi ber vennelag, bedrifter og virksomheter vurdere behovet for julebord og juleavslutninger. Tenk nøye igjennom og vær helt sikker på at smittevernreglene blir overholdt. Vi vet at kombinasjonen smittevern og alkoholinntak ikke går veldig godt sammen.
 • Interne treff i virksomhetenes lokaler i førjulstiden kan kanskje utsettes.

Skolene

 • Slik smittesituasjonen er nå, blir det ordinær skole på gult nivå fram til juleferien. Det er verken skolefaglige eller smittevernfaglige grunner for å avslutte ordinær skole og gå over til digital hjemmeundervisning.

Næringslivet

 • Vi oppfordrer til å handle lokalt.
 • Unngå trengsel og overfylte butikker.
 • Dra gjerne på tidspunkter da det er færre kunder i butikkene.

Hjem til jul

 • Ved hjemkomst fra utlandet, enten som student eller arbeider, er det nasjonale regler om karantene som gjelder.
 • Ved hjemkomst fra andre steder i Norge og til Stjørdal ønsker vi at det tas ekstra forholdsregler:

  • Uken før hjemreise ber vi alle som skal reise hjem om å være ekstra forsiktig, unngå tette forsamlinger, arrangementer og fester.

  • Ved ankomst ber vi om at du tar 3 dagers frivillig karantene, før du på 4.dag tester deg på vår teststasjon. Dette uavhengig av symptomer eller ikke.
   Vi åpner derfor teststasjonen for de som har kommet hjem fra andre steder i Norge.

Hva er målet vårt nå?

 • Minst mulig smitte ved inngangen til julehøytiden.
 • Den beste julegaven vi kan gi hverandre er derfor et bidrag til minst mulig, og helst ingen smitteutbredelse i lokalsamfunnet når julefreden senker seg.

 

 

Tiltak presentert i pressekonferanse mandag 16. november

Les innlegget til ordfører Ivar Vigdenes i pressekonferansen

 

Tiltak fra onsdag 18. november

 • Vi åpner for trening, kor- og korpsøvelser i egen kommune for barne- og ungdomsaktiviteter (fram til 20 år). Vi ønsker ikke at det blir gjennomført kamper, konserter eller at det blir servert mat i tilknytning til dette ennå. Vi ber også om at foreldre avstår mest mulig fra kontakt seg imellom i tilknytning til disse treningene/øvingene. Vi ber videre idrettslagene og korpsene i forkant om å forsikre seg en ekstra gang om at smittevernrutinene kan overholdes.
 • Vi åpner våre idrettshaller og svømmehallen. Svømmehallen vil være åpen for alle, men vi anbefaler voksne til fortsatt å vurdere og begrense sosial kontakt og omgang.
 • Skolene går videre til gult beredskapsnivå og gjennomgår før onsdag rutinene knyttet til disse. I etterkant vil vi også gjennomgå rutinene ved rød beredskap basert på de erfaringene vi har nå, og i tilfellet vi skulle få bruk for å iverksette de igjen.
  Les mer om trafikklysmodellen og nivåinndeling

Tiltak fra fredag 20. november

 • Vi åpner for besøk ved bosenter, institusjoner og heldøgns omsorgsboliger. Etat omsorg vil imidlertid bruke uken for på sin side å gjennomgå rutinene for besøkskontroll, og besøkskontrollen vil være skjerpet også i tiden framover. Den store frykten vår er å få smitte inn på noen av disse institusjonene.
 • Kimen åpner også, herunder kulturskoleundervisning og ungdomsklubb, men først etter å ha gjort en fornyet vurdering også av sine rutiner. 

Videreføring av tiltak

Vi viderefører og opprettholder alle andre tiltak:

 • Vi opprettholder den generelle anbefalingen om å unngå unødig sosial omgang og kontakt.
 • Vi ber folk vurdere behovet for reiser til arrangement utenfor kommunen sterkt.
 • Vi ønsker fortsatt at man avstår fra organiserte møter i lag, foreninger og trening for voksne.
 • Vi oppfordrer fortsatt til hjemmekontor og digitale møter der hvor dette fungerer greit og som et godt alternativ.
 • Vi anbefaler også å unngå kollektivtrafikk og å bruke munnbind i situasjoner der hvor 1-meteren ikke kan holdes.
 • Vi lager liste over hvem vi møter.
 • Vi varsler folk vi har vært i kontakt med om vi blir kontaktet av smitteteam eller selv opplever symptomer.

Hvor lenge gjelder tiltakene?

Disse rådene gjelder fram til og med fredag 27.november.

Onsdag 25.november vil vi avholde en ny pressekonferanse basert på utviklingen fram til da. Vi ser at tiltakene vi har iverksatt har effekt, nå prioriterer vi barn og unge og de eldre først, med et mål om å kunne prioritere de ytterligere framover.

Målet er at vi forhåpentligvis skal komme tilbake til en ny normal fra og med helga 28.-29.november. 

Local measures from 18 November and 20 November

Tiltak fra 6. november

 • Alle idretts- og kulturarrangement for både voksne og barn er innstilt.
 • Kommunens svømme- og idrettshaller er stengt.
 • Videregående skole, alle ungdoms- og barneskoler er i rød beredskap.
  Les mer om trafikklysmodellen og nivåinndeling.

Tiltak fra 4. november

 • Vi holder oss hjemme og unngår sosial omgang.
 • Vi tar hjemmekontor om jobben tillater det.
 • Vi unngår kollektivtrafikk og bruker munnbind i situasjoner der hvor 1-meteren ikke kan holdes.
 • Vi lager liste over hvem vi møter.
 • Vi varsler folk vi har vært i kontakt med om vi blir kontaktet av smitteteam eller selv opplever symptomer.
 • Alle bosenter, institusjoner og boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne er stengt for besøk
 • Rådhuset er stengt for ikke-avtalte besøk.

 

Klikk for stort bilde