Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Stjørdal kommune, pålegg om bruk av munnbind

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Stjørdal kommune, pålegg om bruk av munnbind

Hjemmel: Fastsatt av Stjørdal kommune v/ formannskapet i Stjørdal kommune 03.01.2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1, 1 ledd bokstav a jfr. kommunens delegeringsreglement punkt 3.1.2. Formannskapet benytter unntaket i forvaltningsloven § 38 tredje ledd og iverksetter forskriften fra dags dato uten kunngjøring i Norsk Lovtidende.

§1. Formål
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder i Stjørdal kommune.

§ 3. Påbud om bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom
Påbud om bruk av munnbind gjelder:

  • butikker
  • fellesarealene på kjøpesentre
  • på serveringssteder med og uten skjenkebevilling unntatt når man sitter ved bordet. Gjelder både ansatte og gjester.
  • i frisør- og skjønnhetssalonger og andre virksomheter med en-til-en kontakt som for eksempel tilbyr hudpleie, tatoveringer, hulltaking (piercing) og annen virksomhet som er omfattet av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Gjelder både ansatte og kunde.
  • tros- og livssynslokaler
  • lokaler for kultur-, sports-, trenings- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino, bingolokaler og idrettshaller. For utøverne gjelder ikke dette under selve kultur/idrettsaktiviteten.
  • venterom hos leger, tannleger og annet helsepersonell
  • i fellesarealer åpent for publikum i offentlige bygg
  • kjøreskoler og annen føreropplæring. Gjelder både ansatte og elever.
  • utendørs i tett befolkede områder (for eksempel bussholdeplasser)


Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager i arbeidstiden.
Påbudet gjelder hele befolkningen født før 2009 unntatt personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 4. Påbud om bruk av munnbind på buss
Påbudet gjelder alle dager når passasjerer ikke kan overholde 1 meters avstand til hverandre.
Påbudet gjelder ikke barn født i 2009 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 5. Påbud om bruk av munnbind ved drosjetransport
Påbudet gjelder sjåfør og passasjerer for all transport med drosje i Stjørdal kommune.

Påbudet gjelder ikke barn født i 2009 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.


§ 6. Ansvar
Stjørdal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 7.Dispensasjon
Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 8.Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 9. Ikrafttredelse, varighet og endring
Forskriften trer i kraft fra og med 3. januar 2021 kl. 18.00 og varer til og med 18. januar 2021 med mulighet for forlengelse.