Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Stjørdal kommune, Trøndelag

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Stjørdal kommune, Trøndelag

Hjemmel: Fastsatt av Stjørdal kommune v/ kommuneoverlegen i Stjørdal kommune 28.12.2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1, 1 ledd bokstav a og b jfr. § 4-1, 5 ledd. Kommuneoverlegen benytter unntaket i forvaltningsloven § 38 tredje ledd og iverksetter forskriften fra dags dato uten kunngjøring i Norsk Lovtidende.


§1. Formål
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.

§ 2.Virkeområde
Forskriften gjelder i Stjørdal kommune.

§ 3.Stenging av virksomheter som samler folk fra ulike husstander.
Vedtak om stenging gjelder:

  1. Serveringssteder (Spise- og skjenkesteder)
  2. Barer
  3. Konsertlokaler
  4. Utleielokaler/grendahus
  5. Kinolokaler
  6. Andre steder for innendørs arrangementer

§ 4. Ansvar
Stjørdal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 5.Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller
fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 6. Ikrafttredelse, varighet og endring
Forskriften trer i kraft fra og med 28. desember 2020 kl. 17.40 og til og med 3. januar 2021 med
mulighet for forlengelse.