Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Stjørdal kommune

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Stjørdal kommune

Fastsatt av Stjørdal kommune v/formannskapet den 11.02.2021 med hjemmel i smittevernloven (LOV-1994-08-05-55) § 4-1 første ledd bokstav a) jfr. kommunens delegeringsreglement punkt 2.1.2. Formannskapet benytter unntaket i forvaltningsloven § 38 tredje ledd og iverksetter forskriften fra dags dato uten kunngjøring i Norsk Lovtidende. Denne forskriften erstatter midlertidig forskrift vedtatt 30.01.2021.

§ 1       Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.

§ 2       Virkeområde

Forskriften gjelder i Stjørdal kommune.

§ 3       Serverings- og skjenkesteder

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkohollovens kapittel 4 og 5, skal ikke servere alkohol etter kl. 22.00.

Serverings- og skjenkesteder i Stjørdal kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.

Stjørdal kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

§ 4       Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst en meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

§ 5       Kollektivreiser og bruk av munnbind

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 6       Munnbind i drosje og registrering av reisende

Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i drosjen.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Setet ved siden av taxisjåføren skal ikke brukes av passasjerer, og det skal være ledig plass mellom passasjerer i baksetet hvis de ikke tilhører samme husstand.

Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

§ 7       Plikt til bruk av munnbind ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv.

Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet der dette er nødvendig for å utføre behandlingen.

§ 8       Plikt til bruk av munnbind i det offentlige rom forøvrig

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder unntatt når man sitter ved bordet, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter for eksempel på kino, bingolokaler og idrettshaller.

Plikten til å bruke munnbind gjelder for besøkende og ansatte i fellesarealer åpent for publikum i offentlige bygg, skoler og barnehager. Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager i arbeidstiden.

Den gjelder også på venterom hos leger, tannleger og annet helsepersonell.

Plikten gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

I lokaler for kultur, sport- og fritidsaktiviteter gjelder plikten ikke utøver under selve kultur- eller idrettsaktiviteten.

§ 9       Ansvar

Stjørdal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 10     Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 11     Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jfr. smittevernloven § 8-1.

§ 12     Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft 11.02.2021 kl. 18.00 og varer til og med 17.02.2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.